Witte boorden criminelen

INGEZONDEN
Er zijn veel soorten crimineel gedrag maar deze is misschien wel de ergste omdat ze er mee weg komen! Veel mensen zullen gelijk denken aan Sabaku en Kronenburg, projecten waar politieke vrienden gezegend zijn met bouwrijpe kavels die vele tienduizenden SRD waard zijn en op kosten van Lanti ontwikkeld zijn. Alles met een “legitiem” beroep op het feit dat elke Surinamer een grondwettelijk recht heeft op een eigen stukje grond.

Wie er induikt ziet direct dat er veel niet klopt, nog steeds niet, ondanks zogenaamd ingrijpen van een minister. Laten we er eens induiken. Iedereen heeft recht op een stukje grond,  volgens de wet. Dat is: Iedere Surinamer heeft recht op de honorering van één aanvraag! Jaren terug is al beloofd dat het voor eens en altijd goed geregeld zou worden. Alle aanvragen zouden goed geregistreerd worden en de uitgifte zou gepubliceerd worden zodat het controleerbaar was. De oudste aanvragen, soms wel meer dan 50 jaar, zouden prioriteit krijgen.

ADVERTISEMENT

Mooie beloftes die niet gestand worden gehouden. In werkelijkheid worden partijgenoten snel ingeseind en krijgen die op naam van, in der haast opgerichte stichtingen, één of zelfs meer kavels.  Door de kavels uit te geven aan stichtingen in plaats van natuurlijke personen wordt een extra drempel voor de controleerbaarheid opgeworpen. De wet is toch echt bedoeld voor natuurlijke personen! Of een dergelijke uitgifte legaal is dan ook een vraag.
Maar erger wordt het als we zien dan sommige stichtingen meerdere kavels krijgen, het mogelijk lijkt om met meerdere stichtingen kavels te krijgen en er niets bekend is over de vraag hoelang de aanvrager al op een wachtlijst staat. Voorts zijn er diegenen die dan er een inkomstenbron van maken door de gratis verkregen kavels door te verkopen voor exorbitante bedragen.
Goed Bestuur
Dat dit probleem al vele jaren, onder diverse regeringen, opduikt toont feitelijk de onwil van de  “oude politiek” om zich in te zetten voor Goed Bestuur! Liever laten ze de weg open om hun nabije achterban en familie te accommoderen. Dit terwijl het zo simpel is op te lossen. Voeg aan het bevolkingsregister gewoon twee kolommetje toe: ”datum aanvraag” en “datum toewijzing”. Daarmee kun je voldoen aan het wettelijk recht dat elke Surinamer, als natuurlijk persoon, heeft op een stukje grond. Maar dan moet wel de wil aanwezig zijn!
Een ander flagrant, schandalig geval zagen we bij de Area’s of Interest”. In een respectabele democratie zou de minister tijdens het beslissingsproces waarin die gebieden worden aangewezen de uitgifte van elke concessie blokkeren, maar niet in Suriname. Daar worden ‘maties’ ingeseind en al la dol voorzien van concessies. Iedereen sprak er schande van. Maar Suriname is Suriname en de oude politiek blijft de oude politiek. Hoe lossen wij dit op?
In het recht kennen we de Trias die misbruik van het rechtssysteem en daarmee willekeur voorkomen. De regering (en DNA) maken de wetten, de politie en het OM  handhaven de wetten en het is uiteindelijk de onafhankelijke rechter die beslist. Door die scheiding voorkom je machtsmisbruik. In het bestuurlijk orgaan moet een dergelijke scheiding ook nageleefd worden. Dat moet als volgt werken: De minister moet zich strikt en uitsluitend bezig houden met wetten en regelgeving. Beslist niet met de uitvoering van die regels. Dus zeker niet met de vraag wie er een kavel krijgt en wie niet! Dat is de taak en bevoegdheid van de ambtenaren.
Nu zullen veel lezers terecht opmerken dat daarmee de macht bij de ambtenaar komt. Dat klopt. Het bouwwerk is hiermee nog niet af!. Er moeten ook nog goede controles op de ambtenaren komen. Door de minister, de DNA en de media. Dat laatste onderbreekt totaal. Wanneer is door de minister een volledige lijst met informatie over de uitgifte van het Sabakuproject aan de DNA en media verstrekt?
Kans en Regelen
In Suriname klaagt men over het ontbreken van onderzoeksjournalisten maar dat is niet het probleem. Het probleem is de oude politiek in de DNA die haar controlerend werk niet naar behoren doet. Die moet een dergelijke lijst eisen en publiek maken! Zelfs de oppositie in de oude politiek zwijgt omdat ze hun KANS afwachten om na de volgende verkiezingen zelf iets te kunnen REGELEN.  KANS en REGELEN zijn niet voor niets gevleugelde woorden in Suriname! Woorden die een indicatie zijn voor een gecorrumpeerd Wild West kapitalisme.
Het gemene van dit soort “Witteboordencriminaliteit” is dat het, omdat de controlemechanismen niet functioneren en zelfs afwezig zijn, niet strafbaar is. Zo kon een vicepresident ongestraft allerlei voorraden en goederen afschrijven en naar zijn garage verhuizen. Een minister die zich actief bemoeide met de voorzieningen van de ambtenaren hoort niet! Blijkbaar is er ook geen toezicht op de budgetten en afschrijvingsbeleid? Blijkbaar zijn ambtenaren niet verantwoordelijk voor de middelen? Blijkbaar kan alles weggedragen worden terwijl er geen geld is voor de noodzakelijke vervanging? Blijkbaar hoeft de DNA niet geïnformeerd te worden als een afdeling niet kan functioneren omdat alle noodzakelijke hulpmiddelen verdwenen zijn?
Ook het accommoderen van familie en vrienden met een baan is onacceptabele inmenging van een minister op de ambtenaren. De lijst met dergelijke ongestrafte, niet strafbare, “Witte Boorden Criminaliteit” is lang en de vrijpostigheid lijkt alleen maar toe te nemen. Ze leren van elkaar en worden niet gestopt, die “oude politici”!
De minister mag zich niet op dergelijke wijze met de ambtenaren bemoeien en de DNA moet haar controletaak serieus nemen, informatie eisen en delen met de media! En dan wel serieus, niet incidenteel met wat sensationeel “lekkers” strooien. Wanneer wordt het in Suriname en voor het volk eindelijk eens tijd voor volwassen politiek? Suriname verdient BETER!Drs. Klaas de Groot
Secretaris DA’91 Nederland
De redactie van  stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van . De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.