Wet- en regelgeving voor verkavelingsprojecten wordt aangepast

Verkavelingsprojecten die niet voldoen aan de vastgestelde voorwaarden worden ingetrokken. Op het ministerie van Openbare Werken (OW) wordt hard gewerkt aan vernieuwing van wet- en regelgeving. Deskundigen hebben op 14 juni middels presentaties aangegeven welke veranderingen binnenkort van toepassing zullen zijn. Met de aanpassingen is het de bedoeling dat het werk op het ministerie efficiënter kan worden uitgevoerd.
Het gaat bij OW om de veel besproken verkavelingsprojecten, die niet worden ontwikkeld en niet voldoen aan de technische voorwaarden van het ministerie. Deze regel is met name bedoeld voor illegale verkavelaars, die op geen enkele wijze zijn opgenomen in de huidige stedenbouwkundige plannen van de overheid en tegen de wet percelen aan burgers verkopen.
Verkavelingsprojecten van zowel particulieren als de overheid zullen eerst aan de voorwaarden van OW moeten voldoen, alvorens die kunnen worden verkocht of uitgegeven. Ook het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zal geen gronduitgiftes meer kunnen doen voor bebouwing en bewoning zonder dat het verkavelingsproject door het ministerie van OW is goedgekeurd.
Minister Riad Nurmohamed sprak in eerste instantie zijn bijzondere dank uit voor de nodige ondersteuning door het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) en alle deskundigen die hebben gewerkt aan de aanpassingen. Zodra de aanpassingen gereed zijn zullen er ook presentaties worden gehouden voor de volksvertegenwoordigers, districtsraads- en ressortraadsleden.
Tijdens de presentatie werd ook gesproken over de maatregelen met betrekking tot leegstaande percelen en gebouwen, hooggras, bermen en onderhoud van goten. Er is duidelijk aangegeven, dat er streng zal worden opgetreden. Als men weigert zich aan de aangekondigde wetten en regels te houden, zullen er zware boetes conform de wet worden opgelegd. Het ministerie mag optreden als blijkt dat de door de Raad van Ministers (RvM) goedgekeurde wet- en regelgevingen niet worden nageleefd.
Verder werd aangegeven, dat het ministerie over enkele maanden de milieupolitie gaat introduceren die erop zal moeten toezien dat het onderhoud van percelen en bermen op een correcte manier kan geschieden. “Hierbij zal streng worden gelet op het naleven van de milieuwetgeving,” benadrukte minister Nurmohamed.