Werknemersorganisatie Openbaar Ministerie voert actie

De Werknemersorganisatie bij het Openbaar Ministerie (WOM) heeft besloten om vanaf vrijdag de dienstverlening te beperken. De leden verlaten om 11.00 uur de dienst. Dit zal gebeuren totdat de regering met een gedegen voorstel komt over de verbetering van de rechtspositie van de werkers. Dit meldt voorzitter Robby Naarendorp. De bond bestaat uit de parketsecretarissen, het ondersteunend – en administratief personeel.

Om adequaat, efficiënt en effectief inhoud te kunnen geven aan zijn taken, heeft het Openbaar Ministerie (OM) ondersteuning nodig van onder andere het juridisch- en administratief personeel. Binnen het OM worden de officieren van justitie bij het uitvoeren van hun taken en bevoegdheden ondersteund door de parketmedewerkers, te weten de parketsecretarissen en administratief juridisch medewerkers.Het werk van (haast) elke afdeling van het Parket is aan wettelijke termijnen verbonden. Immers gaat het onder andere om de vrijheidsbeneming van burgers, waarbij ook internationale rechten en verdragen gelden wanneer vrijheidsbenemende maatregelen worden toegepast. Dit legt een enorme druk op de medewerkers van het Parket van de procureur-generaal om ongeacht het tijdstip van ontvangst van een dossier en in het verlengde daarvan het aantal strafdossiers, de werkzaamheden binnen de wettelijk vereiste tijd af te handelen.Het is daarom belangrijk om binnen deze organisatie intrinsieke- en gemotiveerde medewerkers te hebben. Dit kan alleen wanneer zij daadwerkelijk de waardering krijgen die zij verdienen. Gesteld kan worden dat het een dringende noodzaak is om gezien de huidige financieel economische situatie een betere waardering toe te kennen aan de medewerkers. Goed gemotiveerd personeel moet worden behouden om de vele werkzaamheden binnen de wettelijke termijnen af te kunnen handelen. De kwaliteit van de dienstverlening en de uitvoering van taken van het OM heeft ongetwijfeld invloed op het vertrouwen van de gemeenschap in de rechtsstaat, stelt de WOM.De rechtspositie van deze medewerkers is acuut aan verbetering toe, met name hun financiële waardering, welke in schril contrast staat met de positie die zij innemen binnen het OM en de aard en omvang van de werkzaamheden. Al geruime tijd vragen zij aandacht voor een betere waardering van hun rechtspositie binnen het overheidsorgaan. In dit kader zijn er tal van gesprekken gevoerd en voorstellen gedaan door deze groep medewerkers. De regering heeft steevast de voorstellen afgewezen. De medewerkers binnen dit orgaan, worden volgens FISO bezoldigd, terwijl de aard van de werkzaamheden anders is dan die van een normale (bureau)ambtenaar.Het loon moet volgens de bepalingen van ‘ILO convention no. 95’ toereikend zijn om een redelijke levensstandaard te handhaven zoals het gebruikelijk is bij de lidstaten, in dit geval Suriname. “In ons geval is er hiervan geen sprake. Gelet op de huidige economische situatie is het salaris dat wij maandelijks ontvangen helemaal niet toereikend.” Er zijn recent gesprekken gevoerd door het bestuur van de WOM met onder andere de minister van Justitie en Politie.

Op 9 november 2022 is door het bestuur van de WOM een schrijven ontvangen van de minister met het voorstel dat reeds door de leden was afgewezen. Op 14 november 2022 heeft de minister hieromtrent een tegenreactie van de WOM ontvangen. De minister heeft hierop echter niet gereageerd en na overleg met de leden is er besloten vrijdag, in actie te gaan.