VES: ‘BTW zal inflatoir effect hebben en koopkracht negatief beïnvloeden’

Op 9 juni werd bekendgemaakt dat de invoering van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW), wederom met een half jaar is vooruitgeschoven van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. Tot 19 mei jl., hield de regering nog vast aan deze datum, wat blijkt uit de door De Nationale Assemblee goedgekeurde Staatsbegroting 2022. Tot op dat moment ging het ministerie van Financiën en Planning uit van een opbrengst van SRD 1,4 miljard voor dit jaar als gevolg van BTW-inning, of 25 procent van de totale indirecte belastingen. Door de BTW-inning zouden de overheidsinkomsten oplopen tot SRD 20,7 miljard en het begrotingstekort uitkomen op -7,4 procent van het  bruto binnenlands product (bbp). Met het doorschuiven van de invoering van de BTW naar 2023, wordt een gapend gat geslagen in de overheidsfinanciën 2022, die slechts ten dele kan worden opgevangen met het doortrekken van OB-inning voor de 2de helft van dit jaar. ‘’Dat de toename van het begrotingstekort die hieruit voortvloeit niet goed valt bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), is af te leiden uit de mededeling van president Santokhi op 29 juni jl. dat de 3e tranche van de lening van het IMF door hun is aangehouden. Het gevaar van het niet ontvangen van de begroting financiële assistentie door het IMF, door het missen van in het IMF-plan overeengekomen targets, is een continue reële dreiging, die door de Regering aan den lijve wordt ondervonden”, aldus de VES in haar laatste editie van VES Inzicht.
De pijnlijke les die hieruit geleerd moet worden, is volgens de VES, dat het nakomen en naleven van gemaakte afspraken in de grote wereld, voornamelijk met het IMF, niet vrijblijvend is. “Uit de regio leren wij dat invoering van BTW alleen door een goede organisatie samen met alle stakeholders een succes wordt. Dit vergt niet alleen tijd, maar ook assistentie en training van de ondernemers die verantwoordelijk zullen zijn voor de BTW-inning. Indien de Regering vasthoudt aan een BTW tarief welke nu op 15% is gesteld, terwijl de huidige OB een 12% tarief heeft, zal BTW een inflatoir effect hebben en hiermee de koopkracht negatief beïnvloeden. De uitdaging ook bij de uitgestelde invoering van BTW per januari 2023, blijft onverkort groot. Het is daarom van belang dat de Regering met meer inspanning en toewijding de met het IMF overeengekomen doelen stipt nakomt. Herhaald uitblijven van de financiële steun vanuit het IMF zou kunnen worden opgevat als onvoldoende committering van de Regering om de economie weer gezond te krijgen. Ons land kan zich geen breuk in vertrouwen met dit Fonds veroorloven. Het debacle uit 2016 toen de toenmalige regering al snel na de start van het IMF-programma de samenwerking met het Fonds stopte, mag zich nimmer herhalen” ,stelt de Vereniging van Economisten.
The post VES: ‘BTW zal inflatoir effect hebben en koopkracht negatief beïnvloeden’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname