Vernieuwing e-Gov met als voorbeeld automatisering overheid Estland

In het kader van vernieuwing binnen e-Government werd woensdag 25 januari voor overheidsfunctionarissen een presentatie verzorgd door de e-Governance Academy of Estonia (eGA). Voorzitter Hannes Astok van het eGA-bestuur heeft tijdens zijn presentatie een uiteenzetting gegeven over het reilen en zeilen binnen e-Gov in Estland. Bij de presentatie stonden analyses van burgerinformatie, overheidsdata en het stimuleren van een veilige uitwisseling daarvan centraal, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname, CDS.
Astok wees in zijn presentatie op de voor die het volledig digitaliseren van burger- en overheidsinformatie met zich meebrengt. Onder andere kunnen langdurende processen bij het aanvragen van documenten door burgers, middels het digitaliseren, verkort worden naar een half uur. Dit brengt met zich mee, dat er minder werkdagen of manuren nodig zijn om diensten te verlenen aan burgers en instanties. Burgers hoeven dan niet niet meer urenlang met de boot of bus te reizen om documenten fysiek op een kantoor aan te vragen. Door documenten online aan te vragen en bevoegde instanties ook de mogelijkheid te bieden om gegevens op te vragen, kunnen aardig wat kosten bespaard worden. Surinames e-Gov-coördinator Prewien Ramadhin was het hier mee eens. 
Natuurlijk was Ramadhin het eens met de inhoud van het betoog van de heer Astok. Hetgeen de CDS schrijft in haar bericht over de presentatie is ook allemaal zo vanzelfsprekend en voor de hand liggend, dat je je afvraag waarom de presentatie moest worden gehouden. Uiteraard zorgt volledige automatisering, digitalisering, van een administratie binnen bijvoorbeeld een ministerie of een instantie voor de nodige voor voor burgers en ook voor het personeel. Dat daarvoor kennelijk iemand uit Estland moest komen is wel opmerkelijk. Wat die man kennelijk zoal ter sprake bracht is geen ‘rocket science’. Daarenboven de vraag, hoe komt e-Gov terecht bij het verre Estland? Waarom niet een deskundige uit grote vriend Brazilië, of beter nog, Nederland? 
Ook voor wat betreft informatievoorziening vanuit de overheid naar onder andere burgers, instanties, bedrijven en investeerders toe zal het steeds verder digitaliseren enorme voor opleveren, zo gaat de CDS verder in haar berichtgeving. “Hierdoor, zal het zakendoen behoorlijk versneld en aangenamer geschieden, in vergelijking met situaties waarbij zaken stroef verlopen vanwege bureaucratie”, sprak de Est Astok. 
“Een computer is niet omkoopbaar”
Coördinator Ramadhin zegt, dat het ter beschikking hebben van data van eminent belang is voor het ontwikkelen van beleid, zakendoen en het tot stand brengen van ontwikkeling. Het veilig en verantwoord digitaliseren zal ook een tool zijn om corruptie de kop in te drukken. De praktijk heeft vaak uitgewezen dat wanneer er one-one contact is en zaken fysiek worden afgehandeld de kans op corruptie toeneemt. “Een computer is niet omkoopbaar”, zegt Astok. 
Hacken
Die meneer Astok lijkt hier toch de plank volledig mis te slaan, want ook een computer is omkoopbaar. Wie kent niet de berichten en de verhalen over de hack van computersystemen bij overheidsinstanties, staatsbedrijven en andere bedrijven in vele landen. Wie kent niet de berichten en de verhalen van afpersing na een hack? Er zijn universiteiten in landen, die vele miljoenen hebben moeten betalen aan hackers om weer toegang te kunnen krijgen tot hun documenten, rapporten, etcetera.
“Service aangenamer maken”….
Annela Kilrats, programmadirectrice e-Governance Training eGA, gaf in haar presentatie aan, dat alles wat de overheid doet bedoeld is om de service naar de burgers toe aangenamer te maken, dit op een veilige en verantwoorde manier. Volgens haar kan het opvragen van documenten flexibel en efficiënt afgehandeld worden. Hierbij noemde Kilrats enkele voor zoals online stemmen, waardoor burgers niet speciaal naar een stembureau hoeven te gaan en werken op afstand. Verder zei zij, dat transparantie waarbij personen zien wie allemaal informatie heeft opgevraagd, ook een van de voor is. “Het is beter dat ik weet wie mijn informatie nodig heeft en waarom, want het zijn mijn gegevens”, aldus Kilrats. 
Ramadhin zegt dat partijen zich in de komende maanden zullen buigen over de mogelijkheden om het niveau van e-Gov in Suriname op te voeren.
Algemeen bekend bij zelfs de gewone burger
Tot zover het CDS-bericht. Uit het bericht blijkt dat e-Gov twee personen uit Estland hebben laten invliegen die een verhaal hebben opgehangen, een presentatie hebben gegeven, die ook gegeven had kunnen worden door een lokale deskundige. Afgaand op de inhoud van het CDS-persbericht zou de conclusie kunnen worden getrokken, dat de beide Esten eigenlijk weinig hebben gezegd dat niet al algemeen bekend is, zelfs bij de gewone burger in de straat.
Daarenboven de vraag, wat e-Gov nu feitelijk gaat doen met de verkregen informatie van de twee e-Gov-deskundigen uit de Baltische staat Estland? En, wie gaat alles uitvoeren en wie draagt de kosten?
Het wordt tijd
Kortom, de vernieuwing van e-Government gaat kennelijk binnenkort ingezet worden, maar op welke wijze, door wie en wie het gaat bekostigen is nu nog volstrekt onduidelijk. Feit is wel, dat het echt tijd wordt dat wat betreft automatisering en digitalisering van overheidsinstanties Suriname wereldwijd ver achterloopt en veel nog met pen en papier moet gebeuren en burgers geconfronteerd worden met veel stress, energie- en tijdverspilling en ergernis om in bezit te kunnen komen van bepaalde documenten.
PK