Toppers korpsen staan pal achter minister Kenneth Amoksi

De briefschrijvers vragen de president om niet in te gaan op de eis van de politiebond.Aan:    de President van de Republiek Suriname,           Z.E. dhr. Chandrikapersad SantokhiOnderwerp: Verklaring aangaande de Minister van Justitie en Politie naar aanleiding van de eis van de Surinaamse PolitiebondExcellentie,Ondergetekenden verklaren, gelet op de motie aangenomen op de Algemene Ledenvergadering van de Surinaamse Politiebond op 26 juli 2022, waarbij het vertrouwen in de Minister van Justitie en Politie, mr. Kenneth J. Amoksi MSc., is opgezegd en de eis die wordt gesteld dat bij uiterlijk donderdag 28 juli 2022 om 12.00 uur uit zijn ambt wordt ontheven, het volgende:CommunicatieDe communicatie met de Minister verloopt altijd optimaal. Deze minister biedt altijd de mogelijkheid aan alle functionarissen om bun mening te geven over onderwerpen bet beleid rakende.Ondergetekenden wensen aan te geven dat onder deze minister het korpshoofdenoverleg is ingesteld. Dit overleg vindt wekelijks en naar behoefte plaats, waardoor er een goede interactie en samenwerking is opgebouwd tussen de verschillende leidinggevenden van de korpsen en diensten. Tevens is het driehoeksoverleg tussen de Minister van Justitie en Politie, de Korpscbef van bet Korps Politie Suriname en de Procureur-Generaal na jaren wederom geactiveerd.Ook de communicatie tussen de directieleden en de Minister is verbeterd, vanwege wekelijks overleg.Na de eerste kennismaking met de vertegenwoordiging van de veiligheidsbonden, heeft de minister maandelijks overleg geïnitieerd, waarbij de korpshoofden/diensthoofden aanwezig dienen te zijn. Hij legt ook regelmatig veldbezoeken af bij de verschillende diensten die ressorteren onder het Ministerie van Justitie en Politie. Wederzijds respect staat bij hem boog in het vaandel en vormt de basis voor een goede communicatie.BeleidsuitvoeringDe minister heeft een duidelijke beleidsvisie, welke richting geeft aan de ontwikkeling van het ministerie. Hij is breed georiënteerd, waardoor hij in staat is om richting te geven aan de beleidsdoelstellingen van het ministerie en is daarbij ondersteunend naar de diverse diensten. Onder deze minister is het contact met diverse stakeholders zowel nationaal als internationaal opgepakt en verbeterd. In de afgelopen periode beeft de minister diverse bezoeken gebracht aan het buitenland, die geleid hebben tot intensievere samenwerking, acties en tastbare resultaten, waaronder donaties voor de diverse korpsen en diensten alsook trainingen voor het totale personeel. Verder zijn een groot aantal projecten voorbereid en reeds in uitvoering. Echter, is de beschikbaarheid van financiële middelen een grote uitdaging.RechtspositieBij deze minister staat de rechtspositie van landsdienaren steeds centraal. Sinds zijn aantreden is de grote achterstand met betrekking tot rechtspositionele zaken van personeelsleden aanzienlijk ingelopen. Hij is een grote voorstander van het terugdringen van het aantal rechtszaken in rechtspositionele zaken.Intermenselijke contactenAls persoon wordt de minister door ondergetekenden ervaren als:a. zeer gedreven;b. competent;c. rust uitstralend;d. begripvol;e. diplomatisch;f. toegankelijk;g. onvermoeibaar;h. een kritische begeleider;1. respectvol.Excellentie,Op grond van het voorgaande zijn wij de mening toegedaan dat de eis van de Surinaamse Politiebond om de Minister van Justitie en Politie, mr. Kenneth J. Amoksi MSc., uiterlijk donderdag 28 juli 2022 om 12.00 uur uit zijn ambt te ontheffen, zonder enige grondslag is en doen wij U derhalve het verzoek niet mee te gaan met deze eis.