Suriname – Eerlijkheid is een deugd!

Op Suriname van dinsdag 6 september verscheen een schrijven uit Inzicht, het blad van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) over het klemlopen van het IMF-programma. In dat artikel wordt gesuggereerd dat ik eenzijdig dan wel misleidend de oorzaak van de huidige crisis alleen toeschrijf aan de Oekraïne crisis en wordt onnodig en kwaadaardig de geforceerde koppeling gemaakt met een voormalige minister die een soortgelijke analyse moet hebben gemaakt. Dit is onjuist.

Normaal zou ik het al snel toeschrijven aan een onschuldige omissie die het oog van de eindredactie heeft gemist. Echter, volhardt de VES bij deze valse en onvolledige weergave van zaken, ondanks ik, onderbouwd met artikelen, onlangs het tegendeel aan de VES-voorzitter heb bewezen. Het is jammer, dat een belangrijke organisatie als de VES zich op dit pad begeeft. Ik heb nimmer slechts de Oekraïne crisis in een inleiding of pers interview afgestaan aan de media, aangehaald als de enige oorzaak. Ik heb trouwens in augustus 2022 in een serie van presentaties aan o.a. de media, de vakbeweging en de regeringsraad benadrukt dat de uitvoering van het IMF-programma in een gevarenzone was terechtgekomen. Ter illustratie een overzicht van de prestatie-indicatoren.
Het terechtkomen in de gevarenzone had mede als oorzaak een veranderde externe (ontwikkelingen in het buitenland) en interne omgeving (ontsporingen van het macro-economisch beleid en toenemende sociale onrust). Ook is altijd aangehaald, dat de asynchronisatie tussen de (belasting-) inkomsten en uitgaven van de Staat druk uitoefent op de wisselkoers en een belangrijke bron van binnenlands gecreëerde inflatie kon zijn. Dit heb ik met actuele en geschatte cijfers telkenmale geïllustreerd.
Breakdown begrotingsgat Staat 2022
 
Extra koopkrachtversterkende maatregelen in de loon- en subsidiesfeer (w.o. benzine en elektriciteit) oefenen enorme druk uit op de Staatsfinanciën, vooral op de aan te houden buffer (Primary Balance) voor de terugbetaling van o.a. schulden vanaf 2022. In de tabel is ook af te lezen (2e kolom aangenomen begroting; 3e kolom annualisering 2022 o.b.v. gerealiseerde cijfers tot juni 2022), dat dit alles noopt tot een heroriëntatie van het programma en zijn doelstellingen, hetgeen niet abnormaal is bij IMF-programma’s.

Ik tracht vanaf de Staff-Level Agreement (SLA) van het programma in april 2021 het publiek continu van eerlijke, tijdige en vooral evenwichtige informatie te voorzien omtrent dit programma. Die informatie is helder, verifieerbaar en voor iedereen toegankelijk. De evaluatierapporten van het programma zijn te halen van de website van het IMF. Mij beschuldigen van onvolledige en zelfs misleidende informatie verstrekken aan het publiek, siert de VES niet en bevordert de informatievoorziening dus ook niet.

Karel S. Eckhorst