Weer interne strubbelingen NPS

12/11/2020 00:00 – Ivan Cairo

Het is weer onrustig binnen de NPS onder leiding van Gregory Rusland (tweede vanuit rechts).  
PARAMARIBO – Structuren en leden van de NPS, onder wie enkele hoofdbestuursleden, zijn gebelgd over handelingen van het hoofdbestuur, dat ervan wordt verweten geen officiële melding te hebben gedaan van de inwerkingtreding van de gewijzigde statuten. Voorts zou het hoofdbestuur de termijnen voor de aankondiging van de verkiezingen voor het congres- en hoofdbestuur in de tot dan bekende statuten niet in acht hebben genomen. Sommige leden dreigen zelfs met juridische stappen tegen het hoofdbestuur.
Een aantal partijleden en de afdelingsbesturen van Para, Marowijne en Saramacca hebben in afzonderlijke brieven aan het hoofdbestuur hun misnoegen over de gang van zaken geuit. De afdelingsbesturen stellen in een gezamenlijke brief van dinsdag uit publicaties in de media te hebben vernomen dat het hoofdbestuur voornemens is congres- en hoofdbestuursverkiezingen te houden op 13 december.
Echter, ze stellen dat de termijnen die het hoofdbestuur wil aanhouden voor het ophalen van kandidatenlijsten, het houden van afdelingsvergaderingen om kandidatenlijsten samen te stellen en het indienen van deze lijsten en bewilligingsformulieren niet overeenkomen met de termijnen die zijn vastgelegd in de statuten. De termijnen die het hoofd- bestuur wenst te hanteren zijn te kort. “… u verwacht dat afdelingen binnen die vijf of zes dagen tussen de bekendmaking en de sluiting van kandidaatstelling op zoek gaat naar kandidaten, de onderafdelingen uitnodigen, de kandidaten voorstellen en goedkeuring vragen aan de afdelingsvergadering”, aldus de briefschrijvers.
Verder wordt het hoofdbestuur verweten dat tijdige melding over de vergaderingen wordt verwacht, terwijl zij zelf in gebreke is gebleven om de partijorganen tijdig te informeren over de verkiezingen. Met de gang van zaken en deadlines zou het hoofdbestuur belangstellenden voor bestuursfuncties de kans ontnemen om over een langere periode een weloverwogen besluit te nemen. Daarnaast zijn de afdelingsbesturen niet schriftelijk in kennis gesteld over de inwerkingtreding van de in 2018 gewijzigde statuten. Hierdoor bestaat er onduidelijkheid over de statuten. Voorgesteld wordt de verkiezingen van 13 december te verschuiven naar maart volgend jaar. Dezelfde dag heeft de voorzitter van het afdelingsbestuur Marowijne een brief naar het hoofdbestuur gestuurd, waarin hij aangeeft dat zijn medeondertekening van de gezamenlijke brief “een misverstand” is. Hij distantieert zich daarom ervan.
Op 6 november stuurden vijf NPS’ers onder wie enkele hoofdbestuursleden een brief naar de partijleiding waarin ze aangeven niet bekend te zijn met de term “interne verkiezingen” zoals was aangegeven in een uitnodiging voor een te houden congresvergadering. Ook deze partijgenoten uiten hun misnoegen over de beperkte termijnen voor kandidaatstelling die door het hoofdbestuur zijn aangekondigd. Zij beweren verder niet op de hoogte te zijn dat de gewijzigde statuten al in werking zijn getreden, terwijl er de afgelopen periode een aantal partijvergaderingen zijn gehouden waarop het hoofdbestuur mededelingen daarover had kunnen doen of deze ter beschikking te stellen.
De ontevreden leden voeren daarnaast aan dat het mandaat van de NPS-voorzitter sedert 21 mei 2019 is verstreken en de noodzaak daarom bestaat voor het houden van bestuursverkiezingen. Echter, ze dringen er bij het hoofdbestuur op aan bij het voorbereiden en houden van de verkiezingen voor congres en hoofdbestuur “zorgvuldig alle statutaire vereisten in acht te nemen”. Indien het hoofdbestuur in gebreke blijft daaraan te voldoen zullen “rechtsmaatregelen” tegen hem worden getroffen.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname