– Wateroverlast wordt structureel aangepakt

De regering is van plan duurzaam te investeren in een goed waterbeheersingssysteem. Het vraagstuk van wateroverlast zal integraal worden aangepakt. Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) gaan gezamenlijk met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing werken aan structurele oplossingen voor de wateroverlast. Als voorlopige oplossing zijn kanalen opgeschoond en kolkenzuigers ingezet om het overtollige water weg te krijgen.Minister Gracia Emanuël van ROS zei op een gezamenlijke persconferentie vrijdag dat een integraal plan van aanpak ontwikkeld moet worden om wateroverlast aan te pakken. Er is geen structureel plan om
te komen tot een goed waterbeheersingssysteem. Overheidsdiensten werken samen met
deskundigen om alle deelgebieden in kaart te brengen. De minister merkt op dat ondanks het opschonen in bepaalde gebieden,
bijvoorbeeld Wageningen en Winti Wai, het water gewoon blijft
staan.Na evaluatie is gebleken dat de oorzaken van wateroverlast niet alleen gezocht moeten worden in het probleem van verstopping in rioleringen en gebrek aan onderhoud van de rioleringen en de watergangen. Er moet volgens Emanuël ook gekeken worden naar de geringe hoeveel aan opvang van het overtollige water en de gebrekkige capaciteit van de open en gesloten rioleringen. Haar collega van LVV, Parmanand Sewdien, zegt dat uiteindelijk besloten is om te gaan richting het structurele waterbeheer. Ook in de droge tijd moet er water zijn om de voedselvoorziening te garanderen.  De schade aan landbouwarealen is volgens Sewdien enorm. Er wordt nu gekeken om boeren die schade hebben ondervonden te compenseren. “De boeren zijn geregistreerd en maandag willen we de eerste tranche indienen bij de minister van Financiën en Planning om een uitkering te geven aan de boeren”, zegt Sewdien. OW-minister Riad Nurmohamed stelt dat op dit moment in veel districten de zaak onder controle is. “In Paramaribo is het waterpeil in kanalen gedaald. Ook in Commewijne en andere districten is een daling te merken, maar alleen Nickerie en Saramacca zijn nog een zorgpunt. Het waterniveau in de twee districten is nog hoog”. …………


Lees verder