VMSS wil structurele oplossing huisvestingsvraagstuk

De Vereniging voor Minderdraagkrachte Studenten in Suriname (VMSS) vraagt president Chan Santokhi in een open brief aandacht voor het huisvestingsprobleem. De VMSS heeft getracht deze kwestie te bespreken met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, maar heeft geen gehoor gekregen. Daarom is besloten de president te benaderen. Er moet een nieuw huisvestingsplan komen om tot een structurele oplossing te komen.De open brief
Tijdens de hearings tussen de samenwerkende coalitiepartijen en de maatschappelijke groeperingen in juni 2020, waaraan ook de studentenvereniging VMSS participeerde, werd de visie van de studentenorganisatie met betrekking tot de verbetering van het huisvestingsvraagstuk onder alumni, studenten en jongeren, gepresenteerd. Hierbij werd onder andere aangehaald dat het institutionaliseren van de uitgifte van bouwkavels aan studenten en jongeren zal bijdragen aan een structurele oplossing van dit vraagstuk. Ook werd voorgesteld betaalbare woningen beschikbaar te stellen (art. 49 van de Grondwet) aan afgestudeerden en werkende studenten tegen een laag rentepercentage (zie Wet Nationaal Woningbouwfonds).

De optie van stapelwoning werd ook genoemd, zoals die in Nederland geldt voor jongeren die op zichzelf willen gaan wonen. De coalitiepartijen waren onder de indruk en beloofden vervolggesprekken te zullen hebben met de VMSS, waarbij de toen gepresenteerde voorstellen verder uitgewerkt zouden worden. De VMSS is na de hearings niet bij de pakken blijven neerzitten, maar heeft diverse malen(zowel telefonisch als schriftelijk) getracht een onderhoud te krijgen met het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer om m.n. het eerste voorstel (institutionaliseren van uitgifte van bouwkavels aan studenten en jongeren) te bespreken en verder uit te werken. Echter zonder het gewenste resultaat. Na afstemming met de leden is mandaat verleend aan het bestuur van de VMSS uw aandacht middels een open brief te vragen. Het komt in feite erop neer dat gewerkt moet worden aan een nieuw huisvestingsplan zoals genoemd in art. 49 van de Grondwet, waarin de boven aangehaalde voorstellen in breder perspectief opgenomen zijn.
De VMSS is van mening dat een dak boven het hoofd van zeer grote waarde is en zal bijdragen aan sterke individuen en sterke gezinnen binnen de samenleving. Een dak boven het hoofd is ook een fundamenteel recht. Het kan helpen dat mensen zich ook meer gaan inzetten en beter gaan performen, waardoor zij een grotere bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van dit land. Neem maar het voorbeeld van HRM: als medewerkers met plezier naar hun werk gaan en zich prettig voelen op hun werkplek, zullen ze beter presteren. En ditzelfde geldt ook voor huisvesting: als de burgers goede huisvesting (adequaat dak boven het hoofd) hebben, zullen zij zich prettig  voelen, gemotiveerd zijn en harder werken voor land en volk.Steeds meer onderzoeken tonen een direct verband aan tussen huisvesting en prestatie. Hoe beter de huisvesting, hoe beter burgers kunnen presteren, en hoe sneller organisaties zich kunnen ontwikkelen en dat zal zich vertalen in versneld ontwikkelen van met name de ministeries, de overheid en ook de particuliere sector.Een slecht huisvestingsbeleid zal als gevolg hebben dat mensen onzeker zullen zijn, gedemotiveerd zullen raken en in het ergste geval wegtrekken naar het buitenland, op zoek naar een beter bestaan. De kans is dan groot dat jong kader na hun studie naar het buitenland wegtrekt voor een stukje zekerheid.De VMSS is daarom van mening dat de daadwerkelijke oplossing van het huisvestingsvraagstuk onder studenten en jongeren is, het institutionaliseren van uitgifte van bouwkavels, waarbij studenten met uitstekende schoolprestaties en andere afgestudeerden beloond worden voor hun inzet en hen in aanmerking te doen komen voor bouwkavel en/of sociale woning. Dit zal een structurele bijdrage leveren aan het verder helpen stimuleren van jong kader en ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere opbouw van ons geliefd land. De VMSS wenst dat Surinaams hoger kader  gestimuleerd en behouden wordt door een zekere mate van stabiliteit, zekerheid en ontwikkelingskansen te helpen creëren. Grond en huisvesting creëren zekerheid en voorzien in een goede basis voor de verdere ontwikkeling van jonge Surinamers.  In deze open brief willen wij u ook terugvoeren naar een kort verslag uit de eindejaarspersconferentie van 28 december 2020, waarbij u aangaf dat de regering voornemens is met een integraal woningbouwproject het huisvestingsvraagstuk op te lossen. Voorts gaf u aan dat de focus daarbij vooral gericht zal zijn op zelfbouw. U haalde ook enkele prioriteitsgebieden aan, namelijk:- alles wat aan land beschikbaar is identificeren;- planning maken voor zelfbouw; er zijn heel wat mensen die percelen hebben, maar niet kunnen bouwen, omdat de infrastructuur er niet is, maar als staat moet je die infrastructuur daar brengen;- heel wat mensen zelf willen bouwen, maar het geld niet hebben en daarbij heeft de regering als taak om goedkoop kapitaal te brengen. U gaf hier aan dat de regering dit … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com