VIDS stoomt jonge leiders klaar

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) stoomt jongeren klaar om het vele werk van de organisatie te ondersteunen. Twee jongeren, Shylina Lingaard en Idris Fredison, zijn daarom aangetrokken door Bureau VIDS, en krijgen een internationale training in verdragen die betrekking hebben op inheemse volken en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
“De bedoeling is om kadervorming onder de inheemsen te stimuleren en VIDS-medewerkers te trainen tot inheemse leiders die ondersteunend zullen werken om de doelen van de organisatie te behalen,” vertelt Lingaard. Zij legt uit dat het trainingsprogramma dat via internet wordt gevolgd samen met andere inheemsen uit verschillende landen bestaat uit drie onderwerpen, namelijk de Convention on Biological Diversity (Boidiversiteitsverdrag), United Nations Framework Convention on Climate Change (Klimaatverdrag) en SDG’s. “Deze worden bekeken vanuit perspectieven van de inheemsen, met name hun ervaringen, rechten en streven.”
Erbarmelijke situatiesDoor interactie met de overige participanten aan deze trainingen, is het Lingaard opgevallen dat de inheemse gemeenschappen in de andere landen soortgelijke situaties ervaren als wij in Suriname zeker als het gaat om grondenrechten, leefomstandigheden en het streven naar gelijkwaardige behandeling. Ook concludeert zij dat ondanks er voor inheemse volken wereldwijd specifieke rechten zijn vastgelegd door de Verenigde Naties in de VN Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken, deze rechten nog niet volledig gerespecteerd worden en inheemse gemeenschappen in erbarmelijke situaties verkeren.
Na elk onderdeel moeten de deelnemers een advocacy plan, dat is een plan voor belangenbehartiging, indienen op basis van het behandelde onderwerp. Hierin moeten zij een soortgelijke situatie schetsen vanuit een inheemse gemeenschap in Suriname.Naast Lingaard en Fredison participeren ook Jowy Essed (Bureau OSIP) en Pascali Vreedzaam (Bureau VIDS) aan een onderdeel van het trainingsprogramma. Essed doet mee aan de training over het Biodiversiteitsverdrag en Vreedzaam aan het onderdeel over het Klimaatverdrag. Omdat Suriname meerdere deelnemers heeft, mogen deze met elkaar samenwerken.
Zo heeft Essed binnen zijn onderdeel een plan geschreven: ‘Reduce Land Grabbing’ en de anderen hebben hierop hun feedback gegeven. In dit plan beschrijft Essed het probleem, waarbij via politieke relaties inheemse gebieden uitgegeven worden. Om dit tegen te gaan, stelt hij voor om alle inheemse gebieden digitaal publiekelijk te maken via het internet, waardoor duidelijk is waar de Inheemse gebieden liggen.
PlanIdris Fredison brengt naar voren dat Suriname sinds 1996 zich heeft gecommitteerd aan het Biodiversiteitsverdrag. Uit onderzoek is gebleken dat inheemse gebieden de hoogste biodiversiteit hebben. “Dat heeft te maken met het feit dat inheemsen een traditionele leefwijze hebben, die zorgt dat de planten- en diersoorten worden behouden. Inheemsen kunnen zich ook beroepen op dit verdrag en eisen dat we betrokken worden bij elke activiteit die gaat over biodiversiteit,” benadrukt Fredison.
Met betrekking tot klimaatverandering vertelt hij dat aan de Beneden Marowijne een plan ontwikkeld is om inheemse jongeren uit de acht dorpen bewust te maken over klimaatverandering. Er zullen onder andere workshops en excursies georganiseerd worden naar andere gebieden waar de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar zijn.
“Gebleken is dat inheemsen een kwetsbare groep vormen voor de gevolgen van klimaatverandering, omdat de effecten van bijvoorbeeld droogte en overstromingen in hun leef- en woongebieden direct van invloed zijn op hun leefwijze en bestaan. We worden tijdens de training aangeleerd welke initiatieven we kunnen ondernemen om de gevolgen van klimaatverandering te minimaliseren en bij welke fondsen we kunnen aankloppen,” aldus Fredison.
Over de training ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ is Fredison ook tevreden. Hij verwijst naar het VIDS baseline rapport, dat vorig jaar december is gepubliceerd. Daarin wordt ook de situatie van inheemse gemeenschappen in relatie tot de SDG’s aangekaart. “Dat ziet er niet goed uit, want onze mensen hebben ook recht op gezond drinkwater, elektriciteit en een gezond milieu. Ik wil met deze training vaardigheden aanleren om onze dorpen te helpen de doelen van de SDG’s te halen,” aldus Fredison.