VES: ‘Nationale aanpak formulering IMF-plan gewenst’

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), stelde in een open brief d.d. zaterdag 5 december, aan de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, dat de ondersteuning van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onafwendbaar is, echter is het formuleren van een plan, geen zaak van de regering alleen. Volgens de VES moet de regering samen met stakeholders een samenhangend en evenwichtig sociaaleconomisch programma formuleren, alvorens met het IMF een akkoord bereikt kan worden. De brief van de VES
Geachte Minister,
De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft op 3 december j.l. voor de derde maal (4 november, 12 november en 3 december), samen met andere belangrijke stakeholders, gevolg gegeven aan uw uitnodiging voor een bespreking van een ‘Samenhangend pakket van maatregelen om de economie weer gezond te maken en een pad te creëren naar welvaart voor iedere Surinamer’, het zogenaamde IMF-plan. Voorafgaand aan deze bespreking, hebben wij U per schrijven (27 november j.l.) dringend aandacht gevraagd voor de manier van in-spraak geven aan en inhoudelijk betrekken van functionele groepen in de samenstelling van een nationaal evenwichtig programma welke met ondersteuning van het IMF kan worden uitgevoerd. In deze meeting is wederom in sneltreinvaart het ‘IMF-plan’ gepresenteerd waarbij erop kosten van de gemeenschap met miljarden wordt geschoven om draagvlak bij de aanwezige belangrijke sociaaleconomische partners van de Regering te zoeken. Op deze manier wordt er geen gebruik gemaakt van de in Suriname zowel binnen als buiten de VES aanwezige kennis en ervaring met eerdere Herstelprogramma’s. Maar zelfs al zouden deze stakeholders geen specifieke kennis hiervan dragen, heeft het wel ingrijpende sociale en economische doorwerking op de gemeenschap. De Regering zou op zijn minst de gemeenschap goed moeten voorlichten over de mogelijke alternatieve beleidsmaatregelen en de sociaaleconomische offers die daarvoor zullen moeten worden gebracht, alvorens er verbetering mag worden verwacht.
Daarenboven is ons medegedeeld dat de Regering reeds geruime tijd met het IMF over dit plan onderhandelt. In elk geval kan de Vereniging van Economisten geen constructieve inhoudelijke bijdrage leveren aan een ‘halve analyse’ die in sneltreinvaart langs het scherm gaat. Wij doen gaarne mee aan een inhoudelijk diepgaande consultatie maar niet aan een consultatie ‘voor de vorm’. Vanwege het nationaal belang bij een gedegen nationaal plan menen wij dat er niet met IMF kan worden onderhandeld over een ingrijpend plan die gedurende de komende 3 jaar nóg meer offers van de gemeenschap vraagt zonder breed draagvlak in de samenleving. Dit standpunt wordt door de meeste aanwezige cruciale groepen gedeeld. De gemeenschap wil wel begrip opbrengen dat er pijnlijke ingrepen op de tarieven van nutsvoorzieningen en het ambtenarenapparaat noodzakelijk zijn maar ze wil duidelijk weten wanneer er verbetering in haar koopkracht verwacht mag worden. Wij hebben dit al geruime tijd bepleit en denken daar ook in de komende tijd een bijdrage aan te kunnen geven. Helaas blijft U hardnekkig publiekelijk weigeren het concept-rapport, welke U wel al met het IMF deelt, met de Surinaamse stakeholders te delen voor een inhoudelijke bespreking. Indien dit het ‘home grown plan’ is dat door de Regering is aangekondigd, dan is het maatschappelijk middenveld ‘homeless’ verklaard. Wij hebben al diverse malen publiekelijk aangegeven, dat de ondersteuning van het IMF onafwendbaar is, maar het formuleren van een ingrijpend plan is geen zaak van de regering alleen. Wij verwachten van onze Regering dat er in samenspraak met de belangrijke stakeholders, een samenhangend en evenwichtig sociaaleconomisch programma wordt geformuleerd, alvorens met het IMF een akkoord kan worden bereikt. Het achteraf voor een voldongen feit plaatsen van het maatschappelijk middenveld zal absoluut niet worden gewaardeerd.
The post VES: ‘Nationale aanpak formulering IMF-plan gewenst’ appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname