Verantwoording in het Huis van het Volk

De recente corruptie faciliterende benoemingen van de districtscommissaris van Paramaribo alsmede van de leden van de raden van commissarissen van diverse parastatale bedrijven vallen formeel onder de verantwoordelijkheid van de regering Santokhi/Brunswijk. De zwaarwichtigheid en betrokkenheid is des te groter daar de Raad van Ministers (RvM), voorgezeten door de vicepresident, hierbij direct betrokkene is.

Er is de nodige deining in de samenleving ontstaan vanwege deze benoemingen van leden van NDP-signatuur, al dan niet met een op zijn minst dubieuze rol voor wat betreft gevoerd financieel wanbeheer in bedoelde functie. Geheel in strijd met de gedane verkiezingsbeloften, waarbij op niet mis te verstane wijze in woord en beeld, het kiezersvolk werd verzekerd dat er gebroken zou worden met de corrupte cultuur van de vorige afgetreden regering en daarmee de verwachting werd gewekt dat er geheel geen plaats zou zijn voor deze lieden van genoemde signatuur die zich aan deze corruptie hebben schuldig gemaakt c.q. dit nog steeds doen, heeft de zittende regering in de persoon en hoedanigheid van de vicepresident formeel de onderhavige in de samenleving zeer controversiële benoemingen doen uitgaan. Vermoedelijk vanwege het bestaan van verbindingen met belanghebbenden gelieerd aan de regering Bouterse/Adhin.Het is dan ook de plicht van de parlementsleden (DNA) om direct een openbare vergadering bijeen te roepen en daarbij de regering ter  verantwoording  te roepen over de door haar gevolgde handelwijze in deze kwestie waarbij de leden de nodige kritische vragen kunnen stellen. De parlementsvoorzitter zal moeten voorgaan in zijn neutrale rol hierin en meteen de vergadering moeten uitschrijven. De functionering van de rechtsstaat waar de huidige regering van claimt een boegbeeld te zijn, kan dan aanschouwd worden.De burgerlijke waakzaamheid die zich prominent vanaf de datum van de uitslag van de recente verkiezingen manifesteerde, vervult zijn verdere actieve rol hierin middels de binnen enkele dagen al georganiseerde ‘emergency’ protestmanifestatie hiertegen voor het regeringsgebouw. Het moet gezegd zijn dat de autoriteiten niet de inschattingsfout dienen te maken dat een eventueel lage opkomst (als gevolg van Covid-19) als een onvoldoende indicator wordt gezien van het gedesillusioneerde gevoel in de samenleving.Er is hier veel meer structureels en verontrustends aan de orde dan een simpele en door enkelen gesuggereerde beginnersfout van de zittende regering. Terwijl de samenleving met het diep ingrijpende wanbeleid en corruptie van de afgetreden regering Bouterse/Adhin financieel volledig aan de grond zit daarbij opgezadeld met een verzwaarde belasting van overheidsuitgaven door massale last minute benoemingen van ambtenaren en vele wurgcontracten aangevuld met de heersende economische en sociale gevolgen van de heersende Covid-19-pandemie, presteert de regering het onder deze miserabele omstandigheden bovengenoemde benoemingen te doen om het volk daarmee te tergen.Om deze reden is het de directe plicht van de vertegenwoordigers van het volk, DNA-leden, de regering onmiddellijk ter verantwoording te roepen. Het zich doof tonen zonder een statement te maken ontslaat haar niet van haar verantwoordingsplicht jegens het volk dat haar op die troon heeft geplaatst. Met het intrekken van bovengenoemde benoemingen is het onacceptabel af te zien van het afleggen van de verplichte verantwoording. De regering zal de door haar prominent toegezegde transparantie dan ook moeten nakomen. Met name de parlementsvoorzitter zal zich hierbij naar behoren van zijn taak moeten kwijten.Indien het parlement (DNA) dan wel de regering zich niet aan haar controle- respectievelijk verantwoordingsfunctie zal houden, kan er niet anders dan sprake zijn van een bewust schofferen van het volk. Dan zal met het voorbij laten gaan van het leermoment, herhaling van dit verraderlijk en verwerpelijk gedrag zeker niet ondenkbeeldig zijn. Te denken daarbij valt aan het optreden tegen de eigenaars van de skalians die behoren tot dan wel gelieerd zijn aan de vorige regering, met hun voor het milieu en de lokale gemeenschappen in het  Marowijnegebied (Lawa en Tapanahony), zeer vernietigende niet verantwoorde goudwinningsmethoden.Drs. Roberto Manniesingh
agam@planet.nl
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com