Vaste commissie OW breedvoerig geïnformeerd over aanpak projecten

Leden van de vaste commissie Openbare Werken in De Nationale Assemblee (DNA) zijn in aanloop naar de begrotingsbehandeling in een uitgebreide sessie breedvoerig geïnformeerd over de aanpak van projecten. De departementsleiding is ingegaan op zowel lopende als toekomstige projecten landelijk. Tijdens de ontmoeting, die op 7 oktober plaatsvond, hebben zowel minister Riad Nurmohamed als de vier directeuren een totaal overzicht gepresenteerd. DNA-leden buiten de vaste commissie waren ook aanwezig.
OW-minister Riad Nurmohamed benadrukte dat de intentie van de sessie was om de DNA-leden zoveel als mogelijk informatie te verschaffen over het beleid en de uit te voeren werkzaamheden. OW heeft gebruikgemaakt van de gelegenheid om evenzeer op districts- en ressortniveau zaken aan te kaarten. Na een presentatie tijdens de Raad van Ministers (RvM) ontstond dit initiatief om de infosessie in een bredere setting te organiseren.
Vertegenwoordigers van alle vier directoraten, te weten: Civieltechnische Werken (CTW), Bouw- en Stedenbouwkundige Werken (BSW), Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) en Onderzoek en Dienstverlening (O&D) waren gevraagd gedetailleerd in te gaan op wat in het komende jaar op het programma staat opgenomen.
De bewindsman gaf ook aan verslag te zullen doen in het parlement over de beschikbaar gestelde financiële middelen aan zijn ministerie en hoe het bedrag is aangewend. Andere belangrijke zaken die aan de orde kwamen, waren onder andere de verkeersvoorzieningen, bruggen, wegen, ontwateringswerken en bovenal de kwestie Ornamibo betreffende vuilophaal en -verwerking.
De minister zei verder dat het beheer van staatsgebouwen en staatsvoertuigen een heel bijzondere opgave is voor het ministerie. Volgens de afdeling die belast is hiermee gaat het om bijkans 600 gebouwen en staatsterreinen waar OW voor verantwoordelijk is.
In de begroting van het jaar 2022 zijn een aantal belangrijke verbindingswegen opgenomen, vanwege de leningsovereenkomsten met buitenlandse financiële instellingen. Het gaat om wegen die in een afrondende fase verkeren en in de districten Commewijne, Nickerie, Marowijne en Saramacca zijn geprojecteerd.
Het onderwerp bruggen werd gedurende de sessie ook belicht en er is gekeken naar noodoplossingen bij de aanpak van bruggen. De begroting van het komende jaar is transparanter, waarbij duidelijk zichtbaar is waar de middelen naar toe gaan.
Alle inzichten of suggesties die tijdens de vragenrondes en het bediscussiëren naar voren kwamen, zullen worden meegenomen. De DNA-leden hebben volgens minister Nurmohamed genoeg ruimte tussen nu en het moment van de begrotingsbehandeling in het parlement.