Vakbonden zullen regering ondersteunen in gezond maken economie

Verschillende vakbonden hebben vruchtbare inzichten aan de regering verstrekt over mogelijke budgettaire maatregelen. De vakbonden hebben hun bereidwilligheid uitgesproken om de ondersteuning te bieden die nodig is, om de economie van Suriname te weer gezond te maken. De regering heeft eveneens toegezegd bijzondere aandacht aan de specifieke aspecten van de vakbonden te besteden. Deze zaken zijn besproken in een onderhoud van president Chan Santokhi, ondersteund door verschillende ministers.
Er is gesproken met Ravaksur, C-47, Federatie van Agrariërs en Landarbeiders (FAL),de Surinaamse Politiebond, de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) en de Douanebond. Voor iedere vakbond is ruim de tijd genomen om gedachten en inzichten uit te wisselen, meldt de Communicatiedienst Suriname (CDS).
Er is met de vakbonden onder andere gesproken over de precaire financiële situatie van de staat, een verdere precisering en nuancering van de veelbesproken belastingverhoging, en met name dat de regering de maatregelen die zij genoodzaakt is te nemen, in overleg en dialoog met de vakbonden wenst te nemen.
MaatregelenDaarnaast heeft de regering benadrukt dat niet alleen aan belastingmaatregelen wordt gedacht, maar eveneens aan verhoging van de efficiency van de verschillende dienstonderdelen en parastatalen. Het afbouwen van subsidies op water- en elektriciteitstarieven kan worden gecompenseerd met het verhogen van de efficiency van en het bestrijden van corruptie bij de nutsbedrijven.
Uiteindelijk mogen de te treffen maatregelen de zwakkere segmenten in de samenleving niet negatief treffen. De regering en de vakbonden hebben afgesproken om op korte termijn in meer detail te overleggen, waar in dialoog zal worden getreden en inzichten zullen worden uitgewisseld omtrent met name de korte termijn maatregelen, die ze in de urgentiefase genoodzaakt is te treffen.
ErkenningElke ontvangst is zonder uitzondering in vruchtbare en aangename sfeer verlopen, waarbij uniform het uitgangspunt is uitgesproken dat iedere rechtgeaarde Suriname de schouders eronder zal moeten zetten, om de economie weer tot herstel te brengen.
Deze betekenisvolle consultaties zijn een voortzetting van de eerder gehouden hearings. Het regeringsteam Santokhi/Brunswijk is ervan overtuigd om realistisch beleid te kunnen formuleren en een effectieve uitvoering te garanderen, het belangrijk is te luisteren naar de samenleving. De president heeft uitgesproken dat in de eerste plaats de regering conform de grondwettelijke bepalingen en internationale verdragen, de bijzondere positie van de vakbonden in een democratische rechtsstaat, volledig erkent en de vakbonden beschouwt als volwaardige gesprekspartner.
Verder wenst de regering een gezonde verstandhouding te handhaven met de vakbonden. De problemen die de regering heeft aangetroffen na de transitie, zijn zodanig van aard en omvang, dat deze gezamenlijk dienen te worden opgelost, waarbij de vakbonden een belangrijke rol zullen spelen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald