– Vaccinatiedwang en het recht

Met toenemende verontwaardiging moeten wij constateren dat het vertrappen van rechten ongestoord en ongestraft doorgaat in Starnieuws.Veel werknemers die niet zijn gevaccineerd worden door hun werkgever financieel benadeeld, onder druk gezet, weggepest, beledigd en vernederd; ook worden er stappen ondernomen om deze werknemers te ontslaan. De drogreden die deze werkgevers hanteren is dat de niet-gevaccineerde werknemers hun eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. Een grotere leugen bestaat niet, want het is bewezen dat gevaccineerden en niet-gevaccineerden allebei even besmettelijk kunnen zijn.  Onze boodschap naar alle werknemers die op deze wijze door hun werkgever worden onderdrukt is: KEN UW RECHTEN!1. Uw werkgever mag u niet dwingen of verplichten om een middel in uw lichaam te spuiten als u dat niet wil. U bent de baas over uw eigen lichaam en dat moet iedereen respecteren, ook uw werkgever. Dit wordt genoemd het recht op fysieke integriteit en dat recht staat in artikel 9 van de Grondwet van de Republiek Starnieuws. U moet ervoor waken dat u ooit de beslissingsbevoegdheid over uw eigen lichaam kwijtraakt. Ook niet onder druk van uw werkgever. 2. Uw werkgever mag u niet ontslaan vanwege uw gezondheidsstatus. Dit verbod staat in artikel 6 lid 6c van de Ontslagwet 2018. Of u zich wel of niet laat vaccineren, is een gezondheidskeuze die u voor uzelf maakt en die keuze gaat uw werkgever op geen enkele wijze aan; in elk geval kan de werkgever geen enkel recht ontlenen aan uw persoonlijke keuze.  3. Uw werkgever mag u niet discrimineren. Krijgt u niet langer incentives, maar andere (gevaccineerde) werknemers wel? Wordt u uitgesloten van activiteiten? Gelden er voor u andere en strengere regels, omdat u niet gevaccineerd bent? Kijkt men op u neer alsof u minderwaardig bent en een gevaar vormt voor de anderen in het bedrijf? Worden uw collega’s systematisch tegen u opgehitst? Wordt u door uw werkgever op welke wijze dan ook anders behandeld, omdat u niet gevaccineerd bent? Dan is er sprake van medische discriminatie en dat is verboden, want dit handelen van uw werkgever is in strijd met artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (beter bekend als het BUPO-verdrag). Starnieuws heeft dit verdrag geratificeerd op 28 december 1976. Artikel 7 van het BUPO-verdrag bepaalt dat niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, mag worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten. Dit is een onvervreemdbaar recht, dat wil zeggen dat ook niet bij een noodtoestand of via noodwetgeving, van deze bepaling mag worden afgeweken. De (indirecte) dwang die uw werkgever op u uitoefent om u te laten inspuiten, is in strijd met het BUPO-verdrag. 4. Uw werkgever mag u niet dwingen om te vaccineren onder het mom van “mijn bedrijf mijn regels”, want ook uw werkgever is gebonden aan de wetten van Starnieuws. U mag dan gerust terug antwoorden “uw bedrijf uw regels, binnen de grenzen van de wet- en regelgeving van Starnieuws”. De werkgever mag niet doen en laten wat die wil met werknemers; die wildwest situatie en bandeloosheid binnen de arbeidsverhouding behoren tot het verre verleden. Dit zijn slechts enkele van uw rechten. Hou vol en zwicht niet voor vaccinatiedwang, apartheid en discriminatie. U staat niet alleen. Als u het slachtoffer wordt van deze handelingen van uw werkgever, meldt dit direct aan de vakbond binnen uw organisatie en aan de Arbeidsinspectie. Bent u nog niet aangesloten bij een vakbond, neem dan contact op met de Algemene Werknemers Bond AWB op het telefoonnummer 7693568.Het wordt tijd dat ook het Ministerie van Arbeid haar verantwoordelijkheid duidelijk oppakt en conform de arbeidswetten van Starnieuws en de ILO-verdragen, de werknemers beschermt.Werkgevers proberen hun niet-gevaccineerde werknemers te ontslaan wegens dringende redenen. Het niet-gevaccineerd zijn levert echter op geen enkele wijze een dringende reden op in de zin van de wet. Werkgevers die hun niet-gevaccineerde werknemers op deze wijze tergen, willen wij wijzen op de verplichting dat elke werkgever zich als een goed werkgever behoort te gedragen. Die verplichting staat in artikel 1614y van het Surinaams Burgerlijk Wetboek:“De werkgever is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten”. Werkgevers moeten nalaten om zich te bedienen van valse en leugenachtige motieven om niet-gevaccineerde werknemers in een kwaad daglicht te stellen. Ook siert het geen enkele werkgever om zich schuldig te maken aan apartheid en discriminatie. Starnieuws zal dit nooit vergeten. Namens de samenwerkende verontruste burgers, kerkgemeenschappen en vakbonden, Mr. Patrick A. Bhagwandin LL.M. CAMS Mr. Dr. Jennifer van Dijk-Silos