SWM reactie op nepbericht over cholera uitbraak – De Boodschap

De NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) geeft in een persbericht aan dat zij beschikt over genoeg veiligheidskleppen om te voorkomen dat het leidingwater verontreinigd raakt. Dit naar aanleiding van een nepbericht over cholera-uitbraak via waterleidingbuizen van de SWM. Hieronder volgt het persbericht:REACTIE OP DOORSTUURBERICHT OVERDREIGING CHOLERA UITBRAAK DOOR SWM WATERVia social media circuleren er berichten over een dreiging van cholera uitbraak als gevolg vanbeschadigde leidingen van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschapij, de SWM. Eenvan de doorstuurberichten luidt als volgt:Guys. Er dreigt een cholera uitbraak want buizen van de SWM zijn op tientallen plekkenbeschadigd. Smerig water is ons net binnengedrongen. WATER EERST KOKEN VOORGEBRUIK!De SWM wenst als volgt op het bovenstaande te reageren.Het bedrijf is de laatste tijd veelvuldig geconfronteerd geworden met inderdaad beschadigdedienst- en hoofdleidingen als gevolg van werkzaamheden (ophalen van lozingen en goten etc.)door aannemers in opdracht van overheidsinstanties. Het hoeft geen betoog dat bij het ophalenvan lozingen in bewoonde gebieden waar haast alle huishoudens over een aansluitingbeschikken, er rekening moet worden gehouden met de ondergrondse infrastructuur van hetbedrijf t.w. dienst- en terreinleidingen.Er zijn daarom afspraken met instanties om bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden de SWM voortijdig in kennis te stellen. Er wordt dan eenmedewerker ter beschikking gesteld om plaatselijke aanwijzingen te geven over waar deleidingen exact lopen, zodat er geen beschadiging plaatsvindt. Helaas zijn de werkzaamhedendie recentelijk in diverse gebieden zijn uitgevoerd, niet vooraf gemeld met als gevolgbeschadigde leidingen en in vele gevallen onderbreking van de watertoevoer naar verbruikers.Technici van het bedrijf trachten zoveel mogelijk met in achtneming van specifiekewerkinstructies, zeker met betrekking tot vuil water, de leidingen te herstellen. Daarbij wordtook de afdeling Laboratorium die belast is met de continue monitoring van de fysische,chemische en microbiologische kwaliteit van het water, betrokken en wordt er preventiefchlorering toegepast.De SWM betreurt het dat instanties ervoor kiezen niet vooraf te communiceren met hetwaterbedrijf over uit te voeren graafwerkzaamheden door aannemers, maar verzekerttegelijkertijd de gemeenschap dat zij als ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf voldoendewerkvoorschriften en procedures ‘in place’ heeft om contaminatie van het water in haar distributienet te voorkomen. …………

Lees verder

Bron: De Boodschap Suriname