Suriname vastberaden status carbon negatief te behouden

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) heeft vrijdag 8 januari het FREL (Forest Reference Emission Level) rapport aangeboden aan de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) als onderdeel van afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Klimaatverdrag. Dit rapport geeft een raamwerk voor de vaststelling van de carbon uitstoot voor de bosbouwsector en wordt door participerende landen -zodra die het nodig achten- herzien en verbeterd. In maart dit jaar wordt het rapport toegelicht en worden vragen, gesteld door technici van het UNFCCC-secretariaat, bediscussieerd waarna het rapport kan worden afgerond en gepubliceerd.

De voorlopige conclusies in het FREL-rapport geven aan dat de carbonuitstoot vanuit de houtsector systematisch is gestegen van circa 9 mln ton CO2 eq. in 2011, naar meer dan 14 mln ton CO2 eq. in 2020. Deze stijging heeft hoofdzakelijk te maken met het ongecontroleerd beleid dat in de afgelopen jaren is gevoerd zowel in de bosbouwsector als in de goudsector waar onverantwoorde ontbossing en landdegradatie zijn getolereerd.

Het Ministerie van ROM heeft kennisgenomen van uitspraken gedaan in de pers als zou de netto carbon uitstoot van Suriname naar een positief niveau zijn omgeslagen. Een dergelijke conclusie is op zijn best prematuur en ongegrond te noemen, omdat nog veel uitgezocht moet worden om de netto uitstoot te kunnen bepalen. Vast staat dat Suriname nog steeds een High Forest Low Deforestation Land is en vooralsnog is niet gebleken dat de uitstoot van schadelijke koolstoffen in de afgelopen periode, de opslag heeft overschreden.

De tweede nationale rapportage van Suriname had al aangetoond dat de uitstoot groeiende is en dat geeft reden tot uiterste alertheid. Het ministerie van ROM is in samenwerking met andere overheidsinstituten nu bezig met de inventarisatie van de totale broeikasgasemissie van Suriname over de periode 2001 t/m 2017 als onderdeel van de derde Nationale Communicatie van het Klimaatverdrag. Daarnaast moet nog worden vastgesteld hoeveel broeikasgas wordt opgeslagen door onze bossen. In het FREL-rapport wordt de opslag door het bos geschat op ca 13 miljard ton CO2 equivalent, een oude schatting van 2017 die moet worden geactualiseerd.

De instelling van het ministerie van ROM moet gezien worden als serieuze stap om eindelijk een begin te maken met de milieubewuste ontwikkeling van ons land. In de post-Covid periode zijn de meeste landen vastberaden zich meer dan ooit te richten op duurzame groene ontwikkeling, waarbij veel meer rekening gehouden wordt met het milieu. Tegen eind dit jaar tijdens de grote klimaatconferentie in Glasgow, wordt verwacht dat vooral de landen met de grootste uitstoot, zoals China, de VS, India en Rusland zich zullen committeren om veel meer dan voorheen te doen om global warming tegen te gaan. Suriname zal zich niet anders kunnen presenteren. Daarom zijn er ambitieuze projecten geïdentificeerd en in voorbereiding om het tij te keren en milieuvriendelijke hervormingen uit te voeren in de bosbouwsector, de energiesector alsmede andere CO2 uitstotende sectoren.

De minister van ROM heeft niet het idee dat Suriname meer carbon uitstoot dan het absorbeert en dat het onzinnig is om aan te nemen dat het te laat is voor ons land. In september 2020, hebben diverse grote machten waaronder China aangegeven de ambitie te hebben om in 2050 carbon neutraal te zullen zijn, waarom zou het voor ons laat moeten zijn. Het is wel van belang dat zowel de hout- als goudsector veel meer rekening gaan houden met de schade die aan het milieu wordt toegebracht. Oplossingen liggen voor de hand omdat Suriname voldoende ervaring heeft met duurzaam bosbeheer, maar helaas hebben de instituten die dit in stand moeten houden in de afgelopen jaren geen stand kunnen bieden tegen systematische verwaarlozing en corruptie. Wij zullen ervoor moeten zorgen dat deze overheidsinstituten weer worden opgebouwd en de ruimte krijgen om hun werk naar behoren te doen. Het ministerie zal samen met deze belangrijke instituten en overheidsinstanties ervoor waken dat de zorg voor het milieu verbeterd wordt en dat Suriname zijn status van carbon negatief blijft behouden.

Het is wel van belang dat de gemeenschap begrijpt dat elke ontwikkeling gepaard gaat met een zekere druk op het milieu. Dat is een gegeven dat elk klein ontwikkelingsland moet accepteren. Met name de olieproductie zal een zware wissel trekken op het milieu. Maar met een milieubewuste planning en idem beleidsuitvoering kan de milieuschade van de olieproductie beperkt blijven. Net zoals andere landen hun olievoorraden hebben benut, zo komt Suriname er niet onderuit om deze te gelde te maken. Het voordeel is dat Suriname kan leren uit de fouten van anderen en uiteindelijk zal op de lange termijn wel een committering moeten komen van minstens een carbon neutrale ontwikkeling. De zorg voor het milieu zal in de toekomst een wezenlijk onderdeel moeten zijn van elke bedrijfsvoering en geen verplicht aanhangsel.Nu … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com