Starnieuws – Nieuwe uitdagingen/dynamiek in de zorgverlening 

Reeds in 2019 werd door de WHO 2020 uitgeroepen tot het jaar van de nurse and the midwife, voornamelijk omdat de 200e geboortedag herdacht werd van de grondlegster van de verpleegkunde, Florence Nightingale, maar ook te benadrukken het mooie en edele werk dat de zorgverleners doen. Weinig had men kunnen vermoeden dat de verloskundigen en verplegenden juist in dit jaar wereldwijd in de gezondheidszorg meer dan ooit een cruciale rol zouden moeten vervullen. Het lijkt wel alsof in dit jaar er inderdaad recht gedaan wordt aan het voorbeeld welk Florence Nightingale ons heeft voorgeleefd, om ook in tijden van  crisis liefdevolle en kwalitatieve zorg te blijven verlenen. 

De ‘nieuwe dynamiek’ in de zorgverlening
Sinds 13 maart 2020 zijn wij in Suriname geconfronteerd met de Covid-19 pandemie. Het Surinaamse zorgveld was hierop nog niet voldoende voorbereid. Wat wel overduidelijk was, is het feit dat verplegenden al heel snel in stelling werden gebracht om de zorg te bieden aan Covid-19 geïnfecteerde personen. Op nationaal niveau zijn er afspraken gemaakt over de opname faciliteiten voor Covid-19 geïnfecteerde patiënten. Zowel de intensive care van het Sint Vincentius ziekenhuis   en het  Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) werden in eerste instantie in gereed gemaakt voor de opvang, evenals een afdeling in ’s Lands Hospitaal. In overleg op directie-niveau, werden  verplegenden geselecteerd die met veel overgave de zorgtaak op zich namen. 

Enige tijd was er een ‘Covid-vrije’ periode en natuurlijk hoopten wij dat het daarbij zou blijven. Het tegendeel bleek bewaarheid te worden en het aantal geïnfecteerde nam op een gegeven moment in rap tempo toe. Het was voor de verpleegkundig directeuren van de diverse ziekenhuizen des te meer reden om zich te gaan focussen op de beschikbaarheid en inzetbaarheid van verplegenden en verzorgenden. De werkzaamheden namen immers toe, terwijl de reguliere zorg, zij het op een ander niveau , voortgang bleef vinden. Bij de ziekenhuizen moest er triage worden toegepast, dit in de eerste plaats ter bescherming van de patiënten die er al lagen. Zorgpersoneel moest wennen aan het omgaan met de PPE, evenals het meegaan met de steeds vernieuwde inzichten m.b.t het ziektebeeld en de daarbij verwachte werkwijzen. Niet in het minst moest men leren omgaan met de eigen angsten en het feit dat er op sommige vragen geen pasklaar antwoord was. 

Human resources
Reeds vóór de opkomst van de pandemie was er een personeelstekort onder de zorgverleners. Met de toenemende zorgvraag deed dit tekort zich dus extra voelen. RWZ beschikte niet over eigen zorgpersoneel. Er een beroep gedaan op alle instellingen om personeel beschikbaar te stellen, voor zowel  het RWZ als de Intensive care van SVZ.  Het zorgpersoneel reageerde hierop positief, het gaat  tenslotte om de zorg die verleend moest worden aan de medemens en daarvoor werden de handen in elkaar geslagen. Er ontstond, nog meer dan voorheen een goede en gestructureerde  samenwerking onder de Verpleegkundig Directeuren van de ziekenhuizen.

Gezamenlijk is er een plan uitgewerkt om per direct de zorg kwalitatief te kunnen garanderen, maar ook om op structurele wijze deze te waarborgen daar wij allen weten dat dit virus, misschien en we hopen in mindere mate, er altijd zal zijn. Nog vóórdat Covid-19 haar intrede deed, zijn er voorstellen gedaan, om het tekort aan human resources te kunnen opvangen. Echter, is dit tekort binnen korte tijd nog  nijpender geworden, vanwege:
1. Niet voldoende aanwas van zorgpersoneel (ook niet voor de reguliere zorg)
2. Explosieve toename van het aantal positief geteste Covid-19 patiënten 
3. Uitvallen van zorgpersoneel vanwege ziekte en werkdruk.

Ondanks de bovengenoemde uitdagingen, is het zorgpersoneel nog steeds gemotiveerd en zichtbaar op werkvloer, en zijn de verpleegkundig directeuren samen met andere instanties continue in overleg om oplossingsmodellen te formuleren en te implementeren voor het HR-vraagstuk.
Midden in deze crisis gaat onze grote dank en waardering in het bijzonder uit naar de verplegenden en de verloskundigen die zich erg inzetten om de zorg te blijven verlenen onder de grotere werk en psychische druk.
Onze dank ook aan de burgers die zich houden aan de Covid-19 maatregelen , tevens doen wij een dringend beroep op de totale samenleving, zich ieder moment te houden aan de gestelde voorzorgsmaatregelen, zodat de druk op zowel het zorgsysteem en het zorgpersoneel niet groter wordt. 

Namens de verpleegkundig directeuren
Faucia Niamut MBA, AZP
Ruth Mangroe MBA, DH
Suze Holband MPH, LH
Celest Etnel MBA, SVZ

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com