Starnieuws – Meer van het ZELFDE

Na een jaar regering Santokhi-Brunswijk, lijkt het niet erop, dat deze überhaupt inhoud zal kunnen geven aan de beloofde transformatie en innovatie om duurzame ontwikkeling voor land en volk, te realiseren. Of, verstaat zij hieronder meer van hetzelfde voor wat leidinggeven, besturen, organiseren en behoeftebevrediging impliceert? Simpel verwoordt komt transformatie neer op verandering, aanpassing en verbetering van de sociaal, economische, politieke, technologische, demografische en ecologische situatie. Om de persoonlijke en organisatiedoelen: lees individuele en collectieve doelen (optimaal), te realiseren.Ofwel, naar tevredenheid de behoeften van lagere orde (voedsel kleding, huisvesting, slaap en seks) en die van hogere orde (erbij horen, erkenning en zelfontplooiing), redelijk tot goed, te bevredigen. Veelal moet de verbetering eveneens gepaard gaan met een vernieuwing; om deze doelen/behoeften in vooral in deze complexer, gecompliceerder, maar bovenal turbulenter en crises gevoelig wordende wereld in het algemeen en de sectoren van bedrijvigheid in het bijzonder, te verwezenlijken. Dan wordt gesproken van innovatie.Wanneer de zittende regering het beleid van zijn voorganger, onder welke noemers, dan ook continueert, kan er nooit sprake zijn van visie, inspiratie, empathie, en integriteit waardoor onder meer transformationele en innovatieve leiders en besturen doorgaans gekenmerkt worden. Welke a priori nodig zijn om het getij in arme ontwikkelingslanden met de focus op Suriname, te keren.

Waarnaar het nu, werkelijk na een jaar met onder andere tunnelvisies, nepotisme, patronage, populisme, polarisatie on top of that toenemende rassendiscriminatie, niet eruit ziet. Binnen een jaar moest de regering erin geslaagd zijn om crisismanagement te voeren; zowel uit de optiek van kerncompetentie als uit waardenoptiek, steunend op collectieve sturing, verantwoordelijkheid en eenheid van bestuur. Door consistent en consequent politiek enadministratief beleid, resulterende uit tripartiet overleg; lees regeerakkoord tussen overheid, vakbondswezen en bedrijfsleven, gericht op onder meer gepaste soberheid, personeelsstop en competentieprofielen, uit te voeren.

Niets van dit alles gebeurde; integendeel wordt door gegaan met exorbitante (hoge) uitgaven uitmondende in nagenoeg verkwisting, kwantitatieve personeelsuitbreiding en het plaatsen van ‘the wrong men (women) on the right place’. Denk aan respectievelijk de vele verbouwingen, verhuur (aanschaf) van dure dienstauto’s, dienstreizen en partij politieke loyalistische en politiek opportunistische benoemingen. Verwijzend naar aanvullende onder directoraten en directoraten. Ten koste van de getergde, onderdrukte en verpauperde samenleving met verwijzing naar deonderkant en het wegkwijnende midden.

Bhagwatpersad Shankar
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com