Starnieuws – De Covid-19-pandemie en FHR

De Covid-19 pandemie heeft ons allemaal overvallen. Ons leven is ontwricht door onvoorspelbaarheid, angst en beperkingen van onze vrijheid. Voor de toekomst betekent dit voor elk van ons dat we meer dan voorheen aangewezen zijn op de ‘kunst van het mogelijke’.Maar ook een onzekere toekomst kan met gepaste inspanning goede resultaten opleveren indien we ons doelen stellen, aan de implicaties van die doelen gevolg geven en ons door die doelen laten leiden. In de wetenschap dat ‘een crisis het beste uit mensen haalt’ roep ik daarom ieder lid van de FHR-gemeenschap op om de toekomst tegemoet te treden met een instelling die ‘ambitie en optimisme’ verenigt.

Een antwoord vinden voor de crisis op het niveau van de samenleving is geen gemakkelijke taak. Het antwoord is complex. Het moet immers gaan om maatregelen die gezondheidsrisico’s en economische hardship verminderen maar tegelijk mogen ze niet leiden tot een zodanige ontwrichting dat de sociale en culturele inbedding waar we aan gewend zijn wordt ondergraven. Tot nu toe zijn we daar in vergelijking met vele andere landen redelijk in geslaagd.Hoe zijn we bij FHR met de crisis omgegaan?

Een bekend motto van de Amerikaanse marine zegt dat de fasen waar men bij een crisis doorheen gaat, te typeren zijn als ‘improviseren’, ‘aanpassen’ en ‘herstellen’. We zitten nog in de improvisatie fase en de noodzaak dwingt ons om keuzes te doen met gebrekkige informatie en om te doen waar we geen ervaring mee hebben. De oude manier van onderwijs geven was niet langer geschikt en noodgedwongen zijn we in de afgelopen maanden de mogelijkheden van afstandsonderwijs gaan uitproberen. De resultaten zijn gelukkig beter dan verwacht.

Maar wat wordt ons antwoord in de fase na het improviseren?Met in het achterhoofd de uitspraak van Winston Churchill ‘Never waste a good crisis’ proberen we ons een beeld te vormen van ‘het nieuwe normaal’ en hoe we het beste op de kansen die zij zal bieden kunnen inspelen.Onze missie komt daarbij niet ter discussie. FHR ’s missie is om bij te dragen aan een goed functionerende, ontwikkelde en welvarende samenleving en we bereiken dit door studenten, in een ethische en ambitieuze leeromgeving, te voorzien van hoger onderwijs volgens internationale standaarden. Zodoende ontwikkelen en versterken zij hun vakkundige en professionele kennis en vaardigheden en hun verantwoordelijkheden als leidinggevende burgers. Deze opdracht is meer dan ooit thans relevant!

Welke beloften houdt deze missie in voor het onderwijs bij FHR?In de recente zelfstudie voor de accreditatie van onze business programma’s hebben wij de belofte gedaan dat ons onderwijs meer nadruk gaat leggen op het aanleren van vaardigheden voor de 21ste eeuw.Deze zijn: kritisch kunnen denken en problemen kunnen oplossen; effectief kunnen samenwerken en communiceren en creatief zijn. De behoefte aan deze vaardigheden is vooral het gevolg van de toegenomen complexiteit van de samenleving en de sturing ervan over de grenzen van disciplines heen.

Tot nu toe dachten we dit te bereiken door face-to-face onderwijs. Maar de corona crisis dwingt ons tot een tweede belofte. ‘Afstand’ krijgt in het nieuwe normaal een virtueel karakter en onderwijs zal daarom meer gebruik moeten gaan maken van Informatie en Communicatie Technologie (ICT). De toepassing van ICT in de improvisatie fase is uit noodzaak; maar ‘blended learning’, waarin sprake is van een combinatie van ‘face-to-face learning’ en ‘e-learning’ is de toekomst.

En de vernieuwing van het onderwijs bij FHR zal daarom niet beperkt blijven tot meer focus op vaardigheden voor de 21ste eeuw, maar ook gericht zijn op betere benutting van technologie in het onderwijs. Trouw aan doelen en een ‘commitment to go the extra mile’ zullen ervoor zorgen dat deze toekomstperspectieven worden gerealiseerd.Afkomstig uit de nieuwsbrief van FHR Institute for Higher Educationhttps://www.fhrinstitute.sr/nieuwsbrief-editie-8/ ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com