SLM, een mogelijke doorstart moet goed Beginnen…

In de sessie van Welingelichte Kringen van zondag 18 april 2021 is de minister van BIBIS ingegaan op de kwestie van de CEO van de SLM en met name op de hoogte van het salaris. Inleidend heeft de minister een aantal interessante aspecten genoemd over deze kwestie. Deze aspecten zijn hier, in eigen bewoordingen, weergegeven:1. De regering stond voor de keuze: een faillissement van de SLM of proberen het bedrijf te redden.2. De regering/rvc vindt dat alleen een deskundige uit het buitenland in staat is om de SLM te redden.3. De nieuwe CEO, betrokken uit het buitenland, is op basis van een plan dat hij heeft gepresenteerd en zijn bewezen kwaliteiten op het gebied van de luchtvaart, aangenomen. 4. Periodiek zullen er evaluatiegesprekken zijn waarbij beslist kan worden of de opdrachtgever i.c. de regering c.q. de rvc de vooruitgang voldoende vindt om de samenwerking voort te zetten.5. Indien de samenwerking c.q. het contract wordt opgezegd, zullen alsnog overeengekomen betalingen verplicht zijn.6. Het salaris van de CEO bedraagt ca. $ 8.000, – per maand excl. emolumenten, waarmede de minister de geruchten van $ 13.000, – tegenspreekt. De minister heeft de omvang van die emolumenten teruggerekend op maandbasis echter niet genoemd. De constatering dat de SLM op de rand van faillissement balanceert zal nergens tegenspraak ontmoeten. Of alleen een buitenlander hier de reddende engel kan zijn, is de moeite van een discussie waard gezien de aard van een groot deel van de problemen, zoals die publiek zijn geworden.Redden van de SLM betekent dan niet alleen boekhoudkundig redden, maar zodanige functionele-, administratieve – en financiële reorganisaties alsook marktoriëntaties, dat de rentabiliteit van de SLM gedurende een langdurende periode gewaarborgd is. Daarvoor is dan niet een “gewone” CEO nodig, die zoals gebruikelijk zaken in stand houdt en verbetert terwijl hij nieuwe doelen formuleert en winstgevende strategieën ontwikkelt en implementeert.Blijkbaar heeft de aangetrokken CEO gegeven zijn achtergrond, kennis, ervaring vergezeld van een plan, dat blijkbaar een voldoende toekomst voor de SLM als uitkomst heeft, de rvc en de regering kunnen overtuigen dat hij de juiste persoon is. De rvc en de regering hebben blijkbaar het plan en de persoon gewikt en gewogen en hebben geoordeeld dat het plan realistisch en uitvoerbaar is als deze CEO het uitvoert. De minister heeft niet aangegeven welke uitkomsten concreet verwacht worden bij welke termijnen. Dit is jammer daar gezien de uiterst zorgelijke situatie van de SLM immers niet volstaan kan worden met een contractuele inspanningsverplichting. Het kan ook geen gok zij! In dergelijke situaties gokken rvc’s en regeringen immers niet, maar nemen weloverwogen besluiten.De implicatie is dan wel dat zowel de rvc als de regering medeverantwoordelijk zijn voor de goede afloop, d.i. een herboren sterk SLM die zichzelf met voldoende winstpotentie en middelen in stand houdt en zelfs floreert. De minister van BIBIS kan het dan ook niet simpel afdoen met de uitspraak dat na evaluatie bij eenj onvoldoende, de man bedankt wordt. Dat is vanzelfsprekend, maar dan zijn we wel honderdduizenden USD armer, zitten met een grotere puinhoop met aansluitend een zeker faillissement en een illusie armer. Een verklaring als, dat gebleken is dat betrokkene niet heeft voldaan, is erg goedkoop. Immers niet alleen de CEO is verantwoordelijk voor de ravage die er dan zal zijn. Die verantwoordelijkheid valt ook toe aan degenen die van oordeel zijn dat hij de juiste man met het juiste plan is. Immers in dergelijke kritische posities is ‘good judgement’ het  belangrijkste vereiste, niet of je een goede ingenieur, econoom of whatever bent. Gaan de rvc en de regering als mede-verantwoordelijken dan consequenties trekken? Zo ja, hoe…?Rest nog mijn interesse kenbaar te maken voor het antwoord op de vraag die Ashwin Ramcharan in zijn ingezonden stuk dd. 19 april jl. stelt aan de CEO die op zich genomen heeft het bedrijf te redden: “Als u zelf geld had, of als u toegang had tot geld van uw vader, zou u dan een kopercent steken in de redding van SLM?” We zijn tenslotte geen ‘vreemden in Paramaribo’!T.R. Adney …………


Lees verder