Schooldirecteuren krijgen uitleg over leerjaar 9

Vanaf het komende schooljaar is er een 9e leerjaar geïntroduceerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Leerlingen met een getuigschrift van de basisschool, stromen door naar het 9e leerjaar. Er is hierin geen onderscheid meer tussen het lager beroepsonderwijs (lbo) en meer uitgebreid lager onderwijs (mulo). Schooldirecteuren hebben vrijdag tijdens een online meeting uitleg gekregen wat de onderwijsvernieuwing inhoudt. Het onderwijs, in de vernieuwing, is vormgegeven vanuit het iSTREAMS
(Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Mathematics) principe
waaraan innovation (I) en service (S) zijn toegevoegd. Hierin zullen de
verschillende vakken met elkaar worden gecombineerd om de gewenste
ontwikkeling bij leerlingen op gang te brengen. Het curriculum van
leerjaar 9 zal op alle scholen hetzelfde zijn en zal bestaan uit
algemeen vormende vakken en beroepenoriëntatie, meldt het ministerie. De beroepenoriëntatie
heeft als doel om leerlingen kennis te laten maken met verschillende
beroepen zodat zij erachter kunnen komen waar hun interesses en talenten
liggen. De didactiek is gericht op competentieontwikkeling vanuit
21-eeuwse vaardigheden en de toetsing is gericht op het formatieve. In
leerjaar 9 zullen er ± 35 lesuren ingeroosterd zijn. In de nieuwe structuur zal het voortgezet onderwijs, die na de
basisschool start, opgebouwd zijn uit de onderbouw, middenbouw en
bovenbouw.De inschrijving is op 8, 9 en 10 september en het inschrijfgeld bedraagt SRD 70 per leerling. De leerlingen zullen worden geplaatst op een lbo- of muloschool in de buurt van de basisschool waar zij vandaan komen. De lbo- en muloschooldirecteuren ontvangen uiterlijk maandag de lijsten met toevoerscholen.