Roemer vindt statuten nieuwe NV onduidelijk

Taken hebben raakvlakken met die van CBvS
Governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft een schrijven gericht aan De Nationale Assemblee, de voorzitter van de commissie van rapporteurs ‘Machtigingswet Suriname Investment Enterprise’ en de heer drs. A. Gajadien betreffende de ontwerpwet houdende toestemming tot oprichting door de Staat van een Naamloze Vennootschap Suriname Investment Enterprises N.V. Volgens de ontwerpwet alsook de conceptstatuten van de N.V., constateert de moederbank mogelijke overlappingen en eventuele tegenstellingen met een drietal bestaande wetten, namelijk de Wet Kapitaalmarkt, de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen en de Bankwet.
Investeringsmaatschappij of kredietinstelling
Bij de toetsing aan het bepaalde in de Wet Kapitaalmarkt 2014, is het niet duidelijk af te leiden of de op te richten N.V. “kapitaalmarkt gerelateerde” activiteiten zal ontplooien. Daarom vraagt de moederbank enige verduidelijking ten aanzien van de eventuele activiteiten van de investeringsmaatschappij op het vlak van de kapitaalmarkt. Bij de toetsing aan het bepaalde in de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen is niet duidelijk af te leiden of de N.V., “bank gerelateerde” activiteiten zal ontplooien, want in de aanhef zijn onder andere taken opgenoemd van de op te richten NV die raakvlakken hebben met taken van de CBvS. In Artikel 2 lid 1 staat, dat het ontplooien van activiteiten gericht is op het mobiliseren en aantrekken van investeringskapitaal voor de uitvoering van projecten en programma’s ter bevordering van duurzame sociaaleconomische ontwikkeling; en ter versterking van de monetaire stabiliteit van de Staat en van de economische weerbaarheid van de Staat en financiële instelling in Suriname. Het is volgens de governor, niet duidelijk wat bedoeld wordt met “mobiliseren”. Daarnaast is niet aangegeven voor wiens rekening en risico het investeringskapitaal wordt aangetrokken, want indien dit voor de rekening van de beleggers is, dan zal het hier gaan om een beleggings- of investeringsmaatschappij. Als de risico’s voor rekening van de N.V. zijn, dan zal het gaan om een (bank) kredietinstelling.
AML/CFT
In artikel 2 lid 3 wordt er gesproken over het deelnemen… ongeacht de rechtsvorm.
Roemer is van mening, dat het duidelijk moet zijn welk rechtsvorm het betreft in het kader van transparantie en de herkomst van de middelen. De uiteindelijke begunstigden moeten bekende zijn,  met name in het kader van de AML/CFT vereisten. Verder merkt de governor op, dat artikel 2 lid 3 en 4 doelstellingen omschrijven die horen bij een financiële/bankinstelling. Ook ten aanzien van de Statuten m.b.t. de aandeelhouders is er onduidelijkheid, want er is niet aangegeven wie de overige aandeelhouders zijn of wie kunnen deelnemen in de N.V. en bovendien wordt er onder andere in artikel 8 steeds verwezen naar “andere aandeelhouders”.
Bankwet
In de overweging van de Ontwerpwet Machti-gingswet en in artikel 2 lid 1 sub b van de Sta-tuten is het volgende opgenomen: “De vennootschap heeft ten doel versterking van de monetaire stabiliteit van de staat en van de economische weerbaarheid van de Staat en financiële instellingen in Suriname”. Roemer bracht in herinnering, dat uit de rol die in de Bankwet 1956 is toebedeeld aan de CBvS, volgt dat het voeren van monetair beleid een kernfunctie is van de moederbank. Dat wil zeggen, dat de Bank via monetair beleid via macro-economische randvoorwaarden tracht de inflatie op jaarbasis zo laag mogelijk te houden. Daarom zegt Roemer, dat ter voorkoming dat er naast de CBvS een andere entiteit eventueel bevoegdheden zou kunnen ontlenen die van overeenkomstige aard zijn zoals toebedeeld aan de moederbank, wordt voorgesteld de bewoordingen “ter versterking van de mo-netaire stabiliteit van de Staat” niet als zodanig op te nemen in de Machtigingswet en Statuten en te kiezen voor een specifieke omschrijving van de doelstelling van de N.V.
Conflict en contradictie
In artikel 1 lid 3 is bepaald dat “aan de Regering van Suriname wordt hierbij machtiging verleend om de toegevoegde ontwerpakte van oprichting te (doen) wijzigen, met dien verstande dat het doel van de N.V. niet zal worden gewijzigd, mits door de President goedkeuring is verleend voor deze wijzigingen.” De CBvS adviseert, dat er mogelijk conflicterende situaties kunnen ontstaan aangezien de Regering van Suriname wordt gevormd door de President, de Vicepresident en de Raad van Ministers. De situatie kan zich voordoen dat de President goedkeuring verleent aan een orgaan waar hij zelf deel van uitmaakt. In dit kader wordt ook gewezen op een mogelijke contradictie met artikel 22 van de ontwerp statuten, waarin is bepaald dat wijzigingen van bepalingen waaronder mede begrepen het vergroten of verminderen van het maatschappelijk kapitaal of tot ontbinding der vennootschap kan worden besloten op een daartoe belegde Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin minstens 75 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Wet op de Staatsschuld
In … ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname