Regering verlaat sturingsrol (deel 2)

Naar aanleiding van de reactie van drs. A. Kelly MSc op het artikel van de fractie van de Nationale Democratische Partij, is het voor mij duidelijk dat de auteur alle aangehaalde feiten in de wind slaat en emoties laat prevaleren boven het gezond verstand. Immers, dat is zijn goed recht, maar helaas kan ik er weinig mee. Voor het voeren van gezonde discussies, zijn feiten noodzakelijk en geen emoties.De schrijver waagt een poging om zaken uit het verleden aan te kaarten die volgens hem niet juist zijn geweest, ten einde het falende beleid van de huidige regering alsmede de coalitie, te verdedigen. Wat een zwaktebod. Het is wel dezelfde modus operandi die deze regering hanteert met hun ‘de-vorige-regering verhaal’. In zijn drang om de vorige regering van alles te beschuldigen, begaat hij grote fouten door te pretenderen dat de huidige president niet op staatskosten reist en er geen vliegtuig is gehuurd. Daarnaast maakten zelfs de dienstvoertuigen deel uit van de delegatie bij het recent bezoek aan Guyana. Zelfs nationale bezoeken worden merendeels per helikopter uitgevoerd.Voorts beticht de schrijver die tevens lid is van de Nationale Partij Starnieuws, de ex-president van enorme schande die het land voornamelijk in 2019 heeft geleden, zonder te reflecteren op het handelen van diens partij die keihard bijdraagt aan het continueren van het nepotistische beleid en de verloedering van de Surinaamse gemeenschap. Het is pas een schande wanneer wordt beweerd dat er eensgezind wordt opgetrokken binnen de coalitie, maar coalitie partners haast geen inbreng hebben of gelegenheid daartoe krijgen. Waar is de coalitie in de delegatie die vandaag naar Nederland vertrekt? U kunt zich de taferelen nog heugen, waarbij New Surfin N.V. in achterkamertjes is opgericht, zonder dat overige coalitie partners erbij zijn betrokken. De NDP heeft steeds de fouten die zijn begaan in de afgelopen regeerperiode erkend. Overigens is het de vorige regering geweest die zelfs vermeende corruptieve praktijken gepleegd in haar regeerperiode, heeft ingediend bij het Openbaar Ministerie voor onderzoek. Wat fout is, is fout, maar dat is geenszins een vrijbrief om nu in deze zeer uitdagende situatie, de ogen te sluiten voor ontoelaatbare handelingen. Immers, zijn wij de beloftes gedaan voor de verkiezingen vergeten? De nieuwe machthebbers zouden het beter doen, alles zou volgens wet en recht geschieden, de regering zou een leidende rol innemen als het om bezuinigingen gaat, in 200 dagen zou de crisis overwonnen zijn. Echter heeft de samenleving het na een jaar vele malen moeilijker! Ach u kunt zich al de beloftes toch nog heugen? De schrijver heeft het in zijn slotwoord over het royeren van veroordeelde partijleden. Die zijn er niet, want rechtszaken zijn nog gaande. En als die er mochten komen, zijn de justitiële autoriteiten er, maar wij moeten wel ervoor waken dat een ieder een eerlijk proces krijgt, gevrijwaard van politieke rancune. Het is duidelijk dat onder meer het 8 december strafproces een politiek proces is, en de rechtszaak eenzijdig geanalyseerd wordt zonder de dossiers rondom dit proces die door de voormalige kolonisator voor 60 jaren zijn opgesloten, te raadplegen. Zo zijn er nog vele andere rechtszaken die sterk rieken naar politieke rancune en het monddood maken van politiek andersdenkenden. Het adagium; ‘’Niemand mag schuldig verklaard worden totdat diens schuld feitelijk is bewezen’’, moet te allen tijde gerespecteerd worden. Vanaf het aantreden van de nieuwe regering zijn exponenten uit de vorige regeerperiode structureel gecriminaliseerd en is er karaktermoord gepleegd. De regering en de hele coalitie wanen zich rechters en procureur generaals, door steeds op de stoel van de rechterlijke macht te gaan zitten. Een zekere mate van verwevenheid tussen de regering en de rechterlijke macht, tracht steeds het daglicht te vinden.De NDP heeft zich vanaf het begin steeds constructief opgesteld en voert zakelijke en technisch-inhoudelijke bijdragen in het parlement. Wij zitten met zijn allen in een zeer uitdagende situatie vanaf 2015 en thans met Covid-19 erbij, staan wij doch aan de vooravond van grote ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie, welke de verdere ontwikkeling van ons geliefd land een flinke duw in de rug kunnen geven. Dit brengt met zich mee dat wij met zijn allen de koppen bij elkaar moeten steken om de beste keuzes te maken en besluiten te nemen. Het gebiedt ons allen om in nationaal belang, kritisch de regering te begeleiden dan wel te ondersteunen. Fouten die in het verleden gemaakt zijn, mogen zich niet meer voordoen, dan pas Sranan sa wini.Herman Saifa BSc.Lid van de Nationale Democratische Partij