Reactie op ‘NDP-Staatsraadsleden gebelgd over handelwijze leiding’

De Staatsraad is het hoogste adviesorgaan van de president en regering en bestaat uit 15 leden. In deze een vertegenwoordiging van de in De Nationale Assemblee participerende politieke organisaties, de gezamenlijke vakbeweging en de gezamenlijke werkgeversorganisatie.Ik heb met belangstelling kennisgenomen van de ‘verontwaardiging’ van 3 leden van de Staatsraad. Ik heb ook kennisgenomen van hun schrijven naar de president van de Republiek Suriname, welke ik als vicevoorzitter van de Staatsraad in cc. heb ontvangen.Bij deze de juiste toedracht.I. Inleidend: – De Staatsbesluiten inzake wijziging van het Besluit Subjectsubsidie Elektriciteit en de Elektriciteitstarieven is ontvangen van de president voor advies.- Beide Staatsbesluiten zijn op de agenda geplaatst van de Staatsraad voor behandeling en vanuit de leden werd kenbaar gemaakt dat er behoefte was voor nadere toelichting van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.II. Voor wat betreft de vergadering van 11 mei waarnaar wordt verwezen het volgende:  – De minister van NH met zijn deskundigen en de minister van Financiën en Planning waren aanwezig voor nadere toelichting ter zake.- Ingevolge art.13 van het Orde Reglement van de Staatsraad (SB 2022 no.69):Lid 1: Nadat de beraadslagingen zijn gesloten, gaat de Staatsraad over tot het nemen van een of meerdere besluiten.Lid 2: Indien onder de leden geen eenstemmigheid bestaat zal bij het nemen van een besluit worden overgegaan tot stemmen.In de vergadering voornoemd is het besluit genomen dat: met inachtneming van de nadere toelichting zijdens de ministers en deskundigen, de president wordt geadviseerd mee te werken aan de totstandkoming van onderhavige Staatsbesluiten, echter onder de aantekening, dat de communicatie met de actoren ter zake waaronder EBS en Staatsolie wordt voortgezet en de tarieven betaalbaar blijven.- Lid Rossellie Cotino heeft in de vergadering aangegeven een minderheidsstandpunt in te nemen en niet akkoord te gaan met de ontwerp Staatsbesluiten. (Als vicevoorzitter tracht ik, adviezen aan de president in consensus  te bereiken, ook bij onderhavig besluit).- In de vergadering is vervolgens eenstemmig besloten dat de Staatsraad akkoord gaat met het besluit met medeneming van het minderheidsstandpunt van lid Cotino. – Het minderheidsstandpunt van lid Cotino ingediend ondertekend door zowel door lid Cotino (die wel aanwezig was op de vergadering en aan de beraadslagingen heeft deelgenomen) en de leden Amzad Abdoel en Caroline Heilbron (die afwezig waren in voornoemde vergadering).(Ten overvloede en herhalend, met verwijzing naar artikel 13: besluiten worden in een vergadering genomen. Als je afwezig bent kan je geen besluiten en standpunten innemen).- Vervolgens is het Advies van de Staatsraad met medeneming van het minderheidsstandpunt van lid Cotino doorgestuurd naar de president. Ten slotte:Wens ik aan te geven dat, het Orde Reglement van 1989 (S.B. 1989 no. 30) waarnaar de 3 leden verwijzen, met de inwerkingtreding van het Orde Reglement van 7 juli 2022 (S.B. 2022 no. 69) is ingetrokken. Urmila RamlagansingVicevoorzitter Staatsraad