Reactie op artikel vicevoorzitter van de Staatsraad

Reagerend op het artikel van de vicevoorzitter van de Staatsraad willen ondergetekenden, het volgende aangeven:De vicevoorzitter heeft gefaald om in haar toelichting te overtuigen dat zij artikel 18 lid 2 van de Wet Staatsraad niet met de voeten heeft betreden. In artikel 18 lid 1 van de wet van 20 december 1988, Wet Staatsraad, staat het volgende: Een lid van de Staatsraad kan zich het recht tot het uitbrengen van een afzonderlijk met redenen omkleed advies voorbehouden, indien zijn mening met die van de meerderheid van de Staatsraad afwijkt.In artikel 18 lid 2 staat: Het afwijkend advies wordt gevoegd bij het schriftelijk aan de President uit te brengen advies van de Staatsraad.Zoals afgesproken op de vergadering d.d. 11 mei jl. was het afwijkend standpunt op maandag 15 mei jl ingediend bij het Secretariaat. De vicevoorzitter heeft het afwijkend standpunt niet gevoegd bij het advies van de Staatsraad. Zij heeft selectief slechts het deel van ‘Conclusie en Advies’ van het afwijkend standpunt opgenomen in het advies van de Staatsraad. Deze handeling van de vicevoorzitter is in strijd is met de wet. Ook al is het advies medeondertekend door 2 leden die niet aanwezig waren op de vergadering van 11 mei jl., geeft dat de vicevoorzitter niet de bevoegdheid om het afwijkend standpunt niet te voegen aan het advies van de Staatsraad. Het eigendunkelijk, zonder een formele afstemming met lid Cotino, die wel aanwezig was op de vergadering en slechts de ‘Conclusie en Advies’ van het afwijkend standpunt op te nemen in het advies van de Staatsraad, is een onoorbare handeling. Dit ervaren de leden als desavouering van het werk van de Staatsraad, temeer omdat artikel 18 lid 1 aangeeft dat het afwijkend standpunt met redenen dient te zijn omkleed. De vicevoorzitter heeft bewust informatie van een formeel ingediend document, aan de president van de Republiek onthouden. De leden zijn de mening toegedaan dat naast de Wet Staatsraad, ook het nieuwe Reglement van Orde niet is gevolgd. Conform artikel 13 lid 2 zou een stemming moeten worden gehouden, nadat duidelijk was dat onder de leden geen eenstemmigheid (unanimiteit) was.Wij spreken de hoop uit dat in het vervolg de vergaderingen conform de Wet Staatsraad en het Reglement van Orde worden geleid. Bij ingrijpende maatregelen die kunnen leiden tot prijsinflatie en verhoogde kosten van levensonderhoud van de burgers, dienen conform de wet ingenomen afwijkende standpunten, ook met de nodige egards te worden behandeld.   Dit gezegd hebbende, gaan wij over tot de orde van de dag.  De leden van de Staatsraad: A.Abdoel, R. Cotino en C. Heilbron