Quick Response Team overtreedt Covid-19-regels bij huisarts!

Op donderdag 10 december werd mijn huisartsenpraktijk overvallen door ongeveer acht ambtenaren, gekleed in verschillende uniformen. Zij stormden de receptie/balieruimte van de assistent/tweede wachtruimte binnen die van schrik niet wist te reageren zoals het zou moeten geschieden.

Dit team was er op uit mij te betrappen op het niet naleven van de geldende protocollen voor huisartsen. Een bekrompen burger/collega/geest zou gebeld hebben naar de kliklijn. Sinds de intrede van Covid-19 in Suriname heb ik op een georganiseerde, veilige en menswaardige manier de praktijk gevoerd. Nimmer een calamiteit met Covid-19 dan wel een andere ziekte.

Ironisch, maar ook waardeloos en onverantwoordelijk is dat dit enthousiaste team totaal de protocollen naast zich heeft neergelegd.Mijne dames en heren van dit team:- u diende vooraf te bellen en de instructies te vragen dan wel een afspraak te maken;- u bent met acht personen tegelijk aan de balie verschenen. In mijn 30-jarige praktijkvoering hebben noch mijn assistent noch ik zulks meegemaakt; U snapt dan ook onze schrik en verbazing.- u bent tijdens mijn spreekuur komen opdagen;- u heeft zich niet gelegitimeerd! Elke bezoeker meldt zich afzonderlijk bij de balie aan en dan worden naam en contactgegevens genoteerd! U volgt de instructies van mijn assistent!; Immers u kunt als ambtenaar een bron van besmetting zijn en dus op deze manier moeilijk traceerbaar!- kortom er is geen respect getoond voor mijn beroep/regels;- u heeft ongevraagd al uw bescheiden op de balie neergezet en bent aan het schrijven geweest;- u heeft bijkans 50 minuten van mijn spreekuur in beslag genomen en enige wachtende patiënt in de grote wachtruimte onnodig langer dan 15 minuten doen zitten;- een deel van u ging op gegeven moment rondom de patiënt staan!In uw enthousiasme heeft u niet gemerkt dat:- de wachtruimte een open ruimte is met maximale ventilatie;- er door goede praktijkorganisatie geen stormloop is van patiënten;- de patiënten zich niet ophouden in de wachtruimte, maar netjes plaats nemen op de aanwezige banken. Grondmarkering waar u naar op zoek was, is dus nergens voor nodig;- u heeft mij zonder uitleg een dagvaarding aangereikt en dien ik voor de rechter te verschijnen op een tijdstip waarop ik spreekuur heb. Op mijn vraag wat dit te betekenen had werd mij medegedeeld dat het berust op de afwezigheid van een arbeidslijst!Dit, geheel in strijd met de geldende Covid-19 protocol/regels voor huisartsen.

In mijn 30-jarige carrière als huisarts is nimmer hierop geattendeerd door het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid is niet op de hoogte van deze lijst.
Huisartsen hebben spreekuren die middels borden worden aangegeven op de praktijk.Het aanreiken van de dagvaarding riekt naar rancune en machtsmisbruik.

Indien de arts uit onwetendheid zulks verzuimt, dient zij binnen een door de wet bepaalde termijn in de gelegenheid te worden gesteld dit te corrigeren. Ook andere collega’s kennen deze lijst niet.U bent voorbij gegaan aan het feit dat er voor de arts met haar hart op de juiste plek al vanaf de intrede van Covid-19  meerdere mogelijkheden zijn om haar patiënten te instrueren!De gevraagde opschriften aan de muur in de wachtruimte waar u op zoek naar was hebben vanaf maart 2020 gestaan en zijn niet zo lang geleden verwijderd, omdat de muur vies was en werd schoongemaakt en de patiënten ondertussen alle regels van de praktijk machtig zijn.

Ik heb u de mededeling ter plekke gedaan dat ik een nuchter denkend mens en arts ben.Het belang van de patiënt staat centraal.De veiligheid zal nimmer uit het oog worden verloren!U vergeet dat ook de nuchtere arts haar leven lief heeft vooral waar zij de zorg heeft over haar twee kinderen.Ik besluit dit stuk in de hoop dat het QRT in het vervolg zijn taken met respect en kunde zal uitvoeren. De beller mag zich diep schamen en hopen dat in geval van ziekte een arts bereid zal zijn hem/haar lijfelijk te zien en niet slechts via de sms/app.

Moge Covid-19 spoedig zonder vaccin tot het verleden behoren.Alhoewel…Covid-19 is er om te blijven…Belangrijk is dat het volk werkt aan zijn weerstand en de politici/artsen hun niet nuchter denken zullen wijzigen in nuchterheid/openheid en liefde voor de mens.

Drs.M.S.Mohunlol-Lalji,huisartsStichting J&M Medical mall ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com