President moet resolutie 2016 herzien om first lady te accommoderen

Een First lady is de echtgenote van de President van een land. Om deze titel te dragen, dient de vrouw getrouwd te zijn met de President. We hebben gezien in Suriname dat voor het eerst in de geschiedenis van Suriname een President in functie is getrouwd, dat op zich leuk is voor het echtpaar. Na het huwelijk is de vrouw die met de huidige president is getrouwd zijn echtgenote, dus de First lady in Suriname. We hebben in Suriname nog geen First man mogen hebben, mogelijk bij een volgende regering als een vrouw tot President van Suriname gekozen mocht worden.

Firstlady Melissa Santokhi
Een land bepaalt via regelgeving de status en taken van zo een First lady. Die kunnen variëren van het leiden van liefdadigheidsactiviteiten, het houden van recepties in het presidentieel paleis en de president te vergezellen tijdens binnenlandse alsmede buitenlandse reizen.In Suriname is er bij Resolutie van 28 december 2016 no. 17. 485/16, houdende instelling en taakomschrijving van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, inzake vaststelling van de gewijzigde organisatiestructuur van het Kabinet van de President Suriname met de functionele eenheden en de te vervullen functies, gepubliceerd in het Staatsblad 2016 no. 153 de volgende taken voor de First lady geformuleerd:”De First lady verleent ondersteuning aan de President in het verrichten van ceremoniële handelingen en verleent verder haar ondersteuning bij communicatieve, bijstand- en hulpverlenende activiteiten”.Voor hiergenoemde taken ontvangt de First lady een representatie vergoeding, hetgeen correct is, omdat een First lady representatief voor de dag dient te komen.
Wij lezen nergens dat de First lady als jurist of onder welke andere titel dan ook, in Presidentiële commissies en Raden van toezicht, hetgeen uitvoerende taken van de uitvoerende macht in Suriname zijn, zitting kan nemen. Immers de First lady maakt geen deel uit van de uitvoerende macht. Indien de president van mening is dat de taken van de First lady verruimd moeten worden, zal hij dan de resolutie van 28 December 2016 moeten herzien.
Als burgers van Suriname, willen wij erop wijzen dat ook de President en de First lady, wet- en regelgeving niet terzijde moeten te plaatsen ten faveure van zelfverheerlijking. President van de Republiek Suriname, U bent in dienst van het volk van Suriname en niet uitsluitend VHP voorzitter, dat u op dergelijke wijze wet- en regelgeving naast u neerlegt om u en de uwen te bevoordelen ten koste van het (zoals u het altijd zo nadrukkelijk zegt) verarmd volk. U zou het voorbeeld moeten zijn van non-corruptie, non nepotisme, volksvriendelijkheid en niet alleen familie vriendelijkheid. Dat is uw belofte geweest tijdens de verkiezingscampagne. Het land is en blijft van het volk van Suriname!!!!
Platform Progressieve BurgersEmail: platformprogressieveburgers@gmail.comFB: Platform Progressieve Burgers

Share this:

Gerelateerd

………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News