Pg blijft bij eis twaalf jaar voor Hoefdraad

Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday is donderdag in een 35 pagina’s tellend repliek gebleven bij zijn strafvoorstel van twaalf jaar met gevangenneming en een boete van SRD 500.000, subsidiair twaalf maanden hechtenis tegen ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Hij vroeg het Hof om de zes ten laste gelegde strafbare feiten bewezen te achten.

Ook bleef de pg bij zijn verzoek om een machtiging van het Hof van Justitie te krijgen voor een strafrechtelijk financieel onderzoek (sfo). Baidjnath Panday is de mening toegedaan dat er voldoende termen aanwezig zijn om het sfo in te stellen. Hij sloeg daarbij acht op de aanzienlijke bedragen welke onrechtmatig zijn getrokken bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarbij door Hoefdraad autorisatie is verleend ter aanwending daarvan. 

De pg liet optekenen dat tijdens het vooronderzoek beslag is gelegd op een aan Hoefdraad toebehorend onroerend goed. “Immers is een strafrechtelijk financieel onderzoek gericht op de bepaling van het door de verdachte wederrechtelijk verkregen voordeel met het oog op de ontneming daarvan.” In zijn repliek is de pg ingegaan op hetgeen door raadslieden Irene Lalji en Murwin Dubois waren aangevoerd in hun pleidooi voor Hoefdraad. De advocaten pleiten voor vrijspraak, maar de pg vraagt aan het hof om over te gaan tot een bewezenverklaring van de ten gelaste gelegde feiten. 

Baidjnath Panday zegt dat het niets eraan afdoet dat Hoefdraad thans verklaart dat hij geen enkel overeenkomst heeft getekend of inzage daartoe heeft gehad. “Als medepleger heeft hij wel zijn bijdrage geleverd en samengewerkt tot de totstandkoming.” Hij legde de nadruk op de jurisprudentie waarbij niet vereist is dat de medepleger fysiek aanwezig hoeft te zijn bij het plegen van het strafbare feit. 

Hoefdraad was volgens de pg wel degelijk op de hoogte van de voorbereidingen en was alsook fysiek aanwezig daarbij tijdens gezamenlijke gesprekken casu quo overlegmoment met zowel ex-governor Robert van Trikt van CBvS als Hans Buysse van het Belgisch bedrijf Clairfield. “Hij heeft de nodige inspanningen verleend ter voltooiing van die overeenkomsten.” 

Voorts zegt Baidjnath Panday dat Hoefdraad zich op generlei wijze heeft gedistantieerd van de gesloten overeenkomsten met Clairfield. Er is integendeel juist informatie daaruit geput en vervolgens gebruikt ter onttrekking van meer dan SRD 3 miljard van de CBvS onder het mom van schuldverrekening. Hij vindt dat Hoefdraad een zwaarwichtige bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de overeenkomsten. “Zijn bijdrage was van voldoende gewicht en was hij als gewezen minister van Financiën een onmisbare schakel binnen het geheel en kenmerkt zich derhalve ten overvloede als medepleger.” 

De pg repliceert verder dat Hoefdraad geen toestemming had van de toenmalige vicepresident Ashwin Adhin, ook niet van ex-president Desi Bouterse en de raad van ministers om over te gaan tot verkoop van onroerende goederen. Op 6 mei houden de advocaten hun dupliek.
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com