Paasboodschap Comité Christelijke Kerken

04/04/2021 10:01

 
PARAMARIBO – Pasen is het feest van de overwinning van het leven op de dood. God heeft zijn Zoon Jezus opgewekt opdat wij allen ten volle zouden leven. In dit licht heeft het Comité Christelijke Kerken vaak maatschappelijke problemen aangekaart waarbij de machten van de dood werden benoemd en ontmaskerd. Herhaaldelijk hebben wij opgeroepen tot het bevorderen van een rechtvaardiger en vredevoller samenleven.
Wij willen nu ook kritisch naar onszelf kijken als lidkerken van het CCK. Ontegenzeggelijk is het zo dat leden de traditionele kerken verlaten en hun heil zoeken bij jongere christengemeenten. Dit verlaten van de kerk is een wereldwijd probleem, met uitzondering van enkele Afrikaanse en Aziatische landen. In het rijke westen neemt het atheïsme toe of zijn er mensen die wel in iets geloven maar dat ‘iets’ geen naam willen geven. In onze Caribische regio sluiten de gelovigen zich bij jongere christelijke gemeenten aan omdat ze ontevreden zijn over de kerk waarin zij als kind zijn gedoopt en opgevoed. Het is wel opmerkelijk dat bij de volkstelling van 2012 veertigduizend mensen hebben gezegd geen religie te hebben. Daarbovenop zijn er ook nog minstens zeventienduizend mensen die op de vraag over hun geloof hebben geantwoord: “Weet niet” of “Geen antwoord.” Onze aandacht in deze brief gaat niet zozeer uit naar hen, maar naar de geliefde kinderen die de moederkerk verlaten. Het is zeker niet zo dat de kerken uit de traditie doodbloeden of leegstromen zoals wel eens beweerd wordt, maar het is overduidelijk dat steeds meer mensen zeggen christen te zijn maar niet bij een bepaalde kerk willen behoren. De bekende spreuk ‘Yes to Jesus, no to the church’, spreekt boekdelen en doet ons hart als geestelijke vaders en moeders pijn. We vragen ons voortdurend af wat wij verkeerd doen en waarom onze kinderen het ouderlijk huis verlaten en het eten van de buren lekkerder vinden.

Redenen om de kerk te verlaten
Voor zover ons bekend, is er in Suriname geen wetenschappelijk onderzoek gedaan om dit fenomeen te beschrijven en de oorzaken aan te geven. Velen hebben wel een stellige mening klaar, maar zelden hebben zij hun mening onderbouwd met feiten of vergeten zij de mening te vragen van de kerkverlaters zelf. In de Verenigde Staten van Amerika, waar een soortgelijk probleem zich voordoet, is er wel wetenschappelijk onderzoek gedaan.
In de VS zeggen tachtig miljoen mensen – dat is 26 procent van de bevolking – dat ze niet tot een bepaalde godsdienst behoren. In de leeftijdscategorie van onder de dertig jaar stijgt dit cijfer naar 40 procent. Dat is heel erg verontrustend. Bij iedere gedoopte die erbij komt, zijn er gemiddeld zes gelovigen die de kerk verlaten. Vroeger was het nog zo dat de jongeren de kerk verlieten maar toch nog gelovig bleven. Een recente studie naar het gedrag van de iGeneration of iGen – dat is de generatie die volgt op de millennials en die opgegroeid is met mobiele technologie in een wereld die constant verbonden is door social media en gefixeerd op digitale beeldschermen – toont aan dat zij tegenwoordig helemaal niet meer gelovig meer zijn. Ze worden de Nons genoemd. Hetzelfde fenomeen zien we ook in Europa. Waar de millennials nog zeiden in iets te geloven, de iGen gelooft in niets. Zochten vroegere generaties naar zekerheid, tegenwoordig zijn de jongeren steeds meer comfortabel met de onzekerheden in het leven. Ze hoeven geen antwoorden, ze zijn content met de vragen. Het zou zeker de moeite waard zijn om een studie te doen bij onze eigen jongeren om onze eigen data te hebben, maar door de ‘interconnectedness’ door de sociale media en de mode trends mogen we voorzichtig aannemen dat zich in ons land dergelijke verschuivingen ook voordoen.

Waarom verlaten kerkleden de kerk?
In Amerika hoeft men niet te gissen naar de redenen. Er is genoeg wetenschappelijke data voorhanden waar jongeren zelf de redenen vertellen waarom ze vertrekken. De helft van de geïnterviewden geeft als voornaamste reden aan het gebrek aan geloof in wat de kerk leert. Ze vinden geen antwoorden voor hun levensvragen in de kerk. Deze mening wordt sterk gerelateerd aan de strijd tussen godsdienst en wetenschap. Voor hen is het geloof irrationeel. Ruim 95% van deze jongeren vindt dat er een discrepantie bestaat tussen wetenschap en geloof en waar er een conflict is, zal uiteindelijk de wetenschap volgens hun altijd winnen. Het geloof in God is achterhaald en alles is door de wetenschap te verklaren.
Een tweede reden is dat jongeren religie associëren met geweld. Volgens hen zijn er zoveel conflicten in de wereld omdat er een grote mate van intolerantie is onder gelovigen. Als derde reden wordt genoemd het conflict tussen wat de kerken voorschrijven en de cultuur van ‘self-invention’ … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname