Open brief aan de president van de Republiek Suriname

GFC NIEUWS- Heer president, u heeft tijdens uw campagne mandaat gevraagd aan het volk van Suriname en die gekregen.
Tijdens deze rit heeft u het volk beloofd haar binnen een jaar uit de armoede te zullen halen. Heer president, het volk van Suriname wordt voor de zoveelste keer zwaar op de proef gesteld. Het land wordt frequent en intensief geconfronteerd met veranderings- en ontwikkelingsprocessen, met name de wijzigingen van functies, technologische en veranderingsprocessen, nieuwe vormen van overleg en besluitvorming. De voortdurende wisselwerking veroorzaakt dat oude structuren worden afgebroken en nieuwe zich aandienen.
Ik en met mij het volk van Suriname zijn tot de overtuiging gekomen dat onze samenleving als geheel zich in een crisis bevindt.
Heer president, we hebben een hoge inflatie, en werkeloosheid, een energie crisis, crisis in de gezondheidszorg, crisis in het onderwijs, de rechterlijke macht, vervuiling van het milieu en een aanzwellende golf van misdadigheid.
Heer president, wat we nodig hebben is een nieuwe visie, een nieuw zicht op de werkelijkheid, een fundamentele verandering van onze manier van denken, van waarnemen en van onze normen en waarden. Is de politieke verandering welke u voorstaat, haalbaar met de personen binnen uw? Als we kijken naar de samenstelling van uw team, (geen monetaire economen die u heeft beloofd en technocraten hebben wij twijfels of u in staat zal zijn om ons het beloofde land te geven dat u ons tijdens uw campagne hebt beloofd. Redenen genoeg om als volk sceptisch te zijn.
Heer president, de essentie van de boodschap van het volk is dat het een rechtvaardiger, eerlijker en effectiever bestuur van onze maatschappij wenst. En aangezien u nog geen herstelplan aan het volk hebt gepresenteerd, ontvangt u onderstaand van het volk een beknopte samenvatting van de belangrijkste vraagstukken die prioriteit genieten.
Armoede
Heer president,
In een land dat zo rijk is aan bodemschatten mag geen armoede voorkomen. Toch blijken er nog veel mensen in armoede en sociaal isolement te verkeren. Heer president, u en uw regeer team mogen hierin niet berusten. Het recht van de arme, betekent dat mogelijkheden geboden moeten worden om uit deze situatie te komen Daarbij zal de taak van de individuele burgers en organisaties benadrukt moeten, en wordt daadwerkelijk hulpverlening gestimuleerd en ondersteund. Bij het nemen van maatregelen in het kader van haar eigen taak, zal uw regeerteam zich vooral moeten richten op de mensen in de moeilijkste omstandigheden, namelijk een ouder gezinnen en ouderen met alleen een AOV uitkering. Met de maatregelen die u heeft aangekondigd, bewijst u het volk geen goede dienst.
Tijdens uw campagne hebben zowel u als de vicepresident gepredikt dat u de gelden die in uw visie van het volk zijn gestolen te zullen terughalen. Daar wacht het volk op, niet op juridische excuses. Met uw 33 zetels in de Assemblee kunt u een wetswijziging creëren zoals dat door onder andere Nederland is gedaan waardoor het principe van omgekeerde bewijslast wordt gehanteerd en er een kaalplukteam wordt geïnstalleerd die achter de gelden en bezittingen aangaat. Hiermede hoeft niet de Staat te bewijzen hoe men aan de bezittingen komt, maar de partijen waarvan de goederen en bezittingen in beslag zijn genomen. Als voorbeeld moge gelden Nederland, die jaren met het probleem van de koppelbazen en nep BV,s te maken heeft gehad. Vandaag de dag wordt de Nederlandse staatkas regelmatig met vele miljoenen gespekt.
Gezondheidszorg
Heer president, bij de uitvoering van uw grondwettelijke taak in het kader van de volksgezondheid moet u met uw team vooral maatregelen nemen ter voorkoming van ziekten, en bevordert zij dat mensen in staat zijn om zelf zorg te dragen voor hun gezondheid. Daarnaast wordt vrijwillige zorgverlening op individueel niveau (familie, buren etcetera) en door organisaties gestimuleerd en versterkt.
Ook moet een voldoende niveau van professionele gezondheidszorg gegarandeerd zijn dat zoveel mogelijk vraaggericht is georganiseerd. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan chronische zieken, gehandicapten, ouderen en mensen met de laagste inkomens. Speciale aandacht wordt gevraagd aan de Covid-19-pandemie die momenteel ons land in een wurggreep houdt. Een goed geïntegreerd en doeltreffend stelsel van gezondheidszorg moet door uw regeerteam ondersteund worden met financiële prikkels.
Voor ons land betekent dit in de eerste plaats hervorming van ons nationaal ziektekostenverzekeringsstelsel. Er moeten door u en uw team discussies op gang worden gebracht die de medische stand zijn integriteit terug moet geven door de informatie over geneesmiddelen voortaan te betrekken van bronnen die onafhankelijk zijn van de farmaceutische industrie.
Voor wat de organisatie van de gezondheidszorg betreft, dient er een krachtige tendens te komen in de richting van decentralisatie en algemene praktijkuitoefening waardoor de eerstelijnsgezondheidszorg ontstaat. Heer president, u en uw regeerteam dienen maatregelen te nemen om een omgeving te scheppen … ………… (GFC)

Lees verder

Bron: GFC Suriname