Open brief aan de minister van Openbare Werken

Langs deze weg vraag ik uw aandacht voor het volgende:
Op de hoek van de Anamoe-, Graniet- en de Freonstraat te Tourtonne V is een ondernemer bezig met het opzetten van een stalen kolommen constructie met  een hoogte van bijkans 8 meter op een oppervlakteterrein van ±2500 m². (Zie foto’s). 

Als eigenaar/bewoner van de woning aan de Anamoestraat no. 131 vlak tegenover dit stalen bouwsel voel ik mij nu al beperkt in mijn woongenot en de nadelige gevolgen welke zullen ontstaan door de waarde vermindering van de woningen in de omgeving, na de oplevering. 

Als belanghebbende heb ik aan deze ondernemer van Chinese afkomst in een vroeg stadium gevraagd, wat voor soort activiteiten hij gaat ontplooien op het terrein. Aan mij werd toen te kennen gegeven dat er woningen gebouwd zullen worden. Ik vroeg gelijk aan hem of hij daarvoor reeds een goedgekeurde bouwvergunning had verkregen. Zijn antwoord was jawel.
Derhalve heb ik mij verder niet ingelaten met de man zijn doen en laten, hoewel het mij wel opviel dat een zodanige hoeveelheid grind op het terrein werd geplaatst. Daarna werd de zaak al gauw met een zinkplaten schutting omrasterd. Als burger van goede trouw heb ik rustig afgewacht om de modelwoningen te zien.

Heer minister, omdat bij God en in dit land alles mogelijk is, bekruipt mij het gevoel dat hier sprake zal zijn van een kolossale stalen magazijn binnen een woonomgeving met eventuele opslagruimte voor een hoeveelheid eenheden ammoniumnitraat.

Het is op grond van dit vermoeden dat ik als belanghebbende u vraag om in het kader van de toepassing van de Anti-corruptiewet op het ministerie van Openbare Werken en Verkeer en het door u beloofde transparant beleid, een onderzoek in stellen naar de uitgegeven vergunning voor dit bouwsel binnen dit woongebied.

Naar dezerzijdse mening kan de vergunning nooit in de voorgeschreven vorm zijn afgegeven. Vergunningen als deze moeten de toets van de Hinderwet hebben doorstaan en bovendien moeten de omwonenden gehoord of tenminste geraadpleegd worden.  Daarvan draag ik geen kennis.

Naar mijn weten dient de volgende procedure in acht genomen te worden bij de aanvraag van een vergunning van zo een kaliber : 
A. Brief van geen bezwaar van de districtscommissaris.
B. Vergunning van het Ministerie van Handel en Industrie.
C. Buurtonderzoek?
D. Goedkeuring van de brandweer.
E. Onderzoek van de afdeling bouw- en woningtoezicht van het ministerie van Openbare Werken en Verkeer.
F. Bord met het verkregen vergunningsnummer  op werkplek plaatsen.
Al deze zaken dienen vóór de afgifte van de vergunning te zijn geschiedt.

Aangezien een kenmerk van het recht is dat de naleving ervan van overheidswege kan worden afgedwongen, rekenen wij belanghebbenden erop dat het ministerie van Openbare werken en Verkeer alles in het werk zal stellen, om voor het te laat is de betreffende werkzaamheden te stoppen, zodat wij, als mondige burgers, niet genoodzaakt zullen zijn de rechter  te adiëren om de schadeloosstelling te honoreren.

Het bevreemdt mij dat dit voorval vlak voor de neus van een autoriteit in dit land plaatsvindt, zonder dat hiertegen wordt opgetreden.

Eugène van der San

Cc:  de Vice- President van de Republiek Suriname
       
P/A : Anamoestraat 129                                                                                                  

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com