NPS-hoofdbestuursleden voelen zich buitenspel gezet

03/11/2020 10:01 – Gilliamo Orban

NPS-voorzitter Gregory Rusland bij de registratie van de partij om aan de verkiezingen deel te nemen. De eenheid die toen werd uitgestraald, schijnt nu breuken te vertonen. :  
PARAMARIBO – Drie hoofdbestuursleden van de Nationale Partij Suriname (NPS) zijn zeer ontevreden dat hun politieke bevoegdheden zijn toebedeeld aan het dagelijks bestuur van de partij. Dat is tijdens een congres op 10 juli in een motie vervat en vervolgens goedgekeurd. De hoofdbestuursleden menen dat hierdoor de statuten van de partij met de voeten worden getreden, omdat het gehele hoofdbestuur de partij in en buiten rechten vertegenwoordigd.
“Met de bedoelde motie heeft het congres de rest van het hoofdbestuur buitenspel gezet en is impliciet sprake van het terzijde leggen van de statuten”, staat in een schrijven waarop de Ware Tijd de hand heeft weten te leggen. De brief is onlangs gestuurd naar Gregory Rusland.
De NPS-voorzitter weerspreekt de beschuldigingen. “Het congres is het hoogste orgaan van de partij en als het een besluit neemt dient het hoofdbestuur dat uit te voeren”, zegt hij doelende op de motie. Rusland wijst erop dat vóór en na de verkiezing elke stap van de partij is besproken met de structuren die bestaat uit het congres- en hoofdbestuur, advies- en jongerenraad en vertegenwoordigers van alle afdelingen van de NPS.
De drie ontevreden hoofdbestuursleden hebben volgens hem hierbij de gelegenheid gekregen om hun ontevredenheid te uiten. Hierdoor is er volgens Rusland geen sprake van dictatuur. Hij is van plan om alle dertien hoofdbestuursleden individueel uit te nodigen voor een gesprek. Volgens hem zijn mogelijk de hoofdbestuursleden ontevreden, omdat ze geen positie hebben gehad in de nieuwe regering. “Maar we kunnen ook niet iedereen accommoderen. Dit speelt ook bij de andere coalitiepartijen”, aldus Rusland.
In de brief staat verder dat de leden verbaasd zijn over mededelingen over verschillende voordrachten en benoemingen vanuit de NPS voor posten van raden van commissarissen en de Staatsraad. Volgens hen zijn enkele voordrachten van personen die te zien waren vóór of tijdens de verkiezingscampagne, maar dat die personen onbekend zijn bij velen in de partij. “Wij constateren hierbij ook willekeur en vriendjespolitiek in plaats van benoeming op basis van kennis, kunde en ervaring”, staat in de brief.
Ze vragen de voorzitter om het met de voeten treden van de democratische principes van de NPS achterwege te laten en de vastgestelde statuten en regels van partij na leven. Ze doen in dit kader een beroep op Rusland om de desbetreffende motie opnieuw te behandelen in een congres met voorafgaand daaraan een vergadering van het hoofdbestuur. Daarbij moeten alle gevolgen die voortvloeien uit die motie diepgaand aan de orde komen.
“Als rechtvaardige NPS’ers zijn we van mening dat indien wij met trots het predicaat van principiële en democratische partij nog wensen te dragen, wij nimmer onze statuten op deze wijze terzijde kunnen leggen, omdat we daarmee de basis creëren voor verdere bestendiging van dictatuur, verdeel- en heerspolitiek en willekeur”, uiten de ontevreden hoofdbestuursleden zich. Ze geven aan dat ze hun misnoegen meerdere malen mondeling en via WhatsApp kenbaar hebben gemaakt aan de voorzitter. Echter, ze menen nog steeds te ervaren dat kritisch zijn ten aanzien van het wel of niet volgen van de statutaire regels van de partij door Rusland kennelijk als een persoonlijke aanval wordt ervaren. Hierdoor wordt er voorbijgegaan aan de essentie van de geuite kritiek namelijk dat de in de statuten van de partij vastgestelde regels niet worden gevolgd.
De communicatie binnen het hoofdbestuur is volgens hen slecht en vindt de besluitvorming naar willekeur plaats. Ook klagen de hoofdbestuursleden dat na de algemene verkiezingen van 25 mei er in hoofdbestuursverband geen evaluatie heeft plaatsgevonden. “Ook zijn er geen verdere stappen ten aanzien van de participatie in de coalitie besproken, terwijl dat wel is geschied op structurenvergaderingen van lagere orde.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname