Nieuwe lootjes aan de Surinaamse democratie

De betekenis van het resultaat van de algemene verkiezingen op 25 mei 2020 moet nog worden geformuleerd. Nu al is het duidelijk dat een groot deel van de kiezer genoeg heeft van nepotisme, vriendjespolitiek, zelfverrijking en corruptie. Het NDP-regiem van de afgelopen tien jaren had een monistisch karakter (parlement en regering zijn sterk met elkaar verweven), waarbij de controlerende taak van het parlement van ondergeschikt belang was.

Protesten uit de gemeenschap werden door de regering belachelijk gemaakt en genegeerd. Het volk wilde bevrijd worden en zei na het gesjoemel met de kasreserve bij de Centrale Bank: genoeg is genoeg. Tijdens de verkiezingscampagne nodigde de voorzitter van de VHP de kiezer uit om SAMEN met de partij het land Suriname te redden. Het adagium was: RED SURINAME.LeiderschapRecentelijk zijn er door de president nieuwe dc’s beëdigd; voorts zijn de namen van personen, die in diverse raden zitting zullen nemen, naar buiten gekomen. In de samenleving is heftige beroering ontstaan en de roep van de burgers om de benoeming/ aanstelling van bepaalde personen te herzien, is alom hoorbaar. De burger claimt nu rechtstreekse inspraak.

We mogen aannemen dat de huidige president wel gehoor zal geven aan de oproep, want hij heeft beloofd om samen met het volk te handelen. Dat zal inhouden dat de president voor een ander soort leiderschap wil gaan en daarmede onze democratie een bredere scope gaat geven.

Vicepresident (vp) Brunswijk beweert dat de regering beloofd heeft elke Surinamer in te zetten om het land te helpen opbouwen. Wij nemen aan dat met elke Surinamer wordt bedoeld degene die niet corrupt is en niet behoort tot de groep schenders van burgerrechten.DualismeWe zien dat door invloed van de sociale media, die momenteel als de vierde macht opereert, krachten loskomen, die onze democratie in een breder perspectief plaatsen. Zeer opvallend en geruststellend is de reactie van een aantal DNA -leden over de recente benoemingen/ aanstellingen. Uniek is de reactie van de VHP-fractie, die zich gepasseerd voelt en in de publiciteit treedt. Dit betekent dat de fractie zekere inspraak opeist, hetgeen het democratische proces binnen de partij gaat versterken.

Ook binnen de ABOP zijn vooraanstaande leden in opstand gekomen en hebben hun misnoegen ronduit kenbaar gemaakt. Dit alles betekent dat er afscheid wordt genomen van de bekende kadaverdiscipline (blinde gehoorzaamheid). Enkele DNA- leden zijn van plan kritische vragen te stellen aan de regering over benoemingen van rvc’s en dc’ s. In de afgelopen decennia is het niet of nauwelijks voorgekomen dat parlementsleden van de coalitie de regering aan de tand hebben gevoeld. Dit is een nieuwe dimensie in onze parlementaire democratie. We verwachten dat politieke partijen en maatschappelijke organisaties deze ontwikkeling als zeer positief ervaren en stimulerende impulsen eraan zullen geven.De huidige regering is gewaarschuwd. De burger is meer dan ooit kritischer en bewuster geworden. De vp beweert dat er niets aan de hand is en er geen enkele reden is tot actievoering. Kan de vp het volk vertellen waarom er een (1) dc minder is benoemd? De vp heeft het over lopende contracten die niet zomaar eenzijdig verbroken kunnen worden.  Misschien kan de vp zich laten informeren hoe het kon dat president Venetiaan de heer Goedschalk van de Centrale Bank van Suriname eerder de laan heeft uitgestuurd. Ook ex-president Bouterse heeft personen ontheven, die nog enige tijd in functie zouden moeten blijven.CommunicatieRegeren en communicatie moeten van dien aard zijn dat de burger niet gaat twijfelen, niet het gevoel van misleiding krijgt of de vraag stelt in hoeverre in strijd met de eedaflegging en gedane beloften is gehandeld. Het volk volgt de politieke ontwikkelingen op de voet en begeleidt de regering van begin af aan kritisch. De regering op haar beurt moet opbouwende kritiek van het volk niet in de wind slaan, maar er adequaat op inspelen. Het regeringsbeleid moet overeenkomstig de gemaakte afspraken en gedane beloften plaatsvinden. Voor een groter draagvlak moeten de coalitiepartners besluiten nemen in samenspraak met alle partners. We hopen dat het samenspel tussen regering en gemeenschap van dien aard is, dat de jonge lootjes van de democratie niet te vroeg afknappen.Jack Mohanlal         &Soerdj Badrising ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com