NDP over Hindostaanse immigratie en Wereld Milieudag

Suriname herdenkt 148 jaar Hindostaanse Immigratie en het is vandaag tevens Wereld Milieudag. Op elke gedenkdag is het goed om de balans op te maken en vooruit te blikken. Voor beide gelegenheden is het belangrijk te weten dat wij allen, als individu, als gemeenschap, als werkgevers, als overheid, als land, een rol te vervullen hebben voor de generaties die na ons komen. De beslissingen die wij vandaag nemen of juist nalaten, zullen beïnvloeden hoe wij ons land overdragen aan de volgende generatie. De NDP heeft vanaf haar ontstaan steeds gepropageerd dat sociale, culturele, religieuze en etnische verschillen ons als natie versterken. Wij gedenken vandaag dan ook de bijdrage van onze Hindostaanse broeders en zusters aan Mama Sranan en wensen aan alle Surinamers een bezinningsvolle herdenking van de Hindostaanse immigratie toe.Milieu heeft in de afgelopen decennia mondiaal steeds meer aandacht gekregen. Dit komt met name doordat onze leefwereld onder toenemende druk is komen te staan van exploitatie van hulpbronnen en vervuiling voor voedselproductie en (technologische) ontwikkeling voor een steeds groter wordende bevolking. Het directe gevolg hiervan is klimaatsverandering, vermindering van biodiversiteit en bos- en bodemverarming. Wetenschappers hebben aangegeven dat de opwarming van de aarde tegengegaan kan worden door de natuur die er nog is in stand te houden en zoveel mogelijk natuur te herstellen waar dit reeds verdwenen is. Natuur levert 30% van de oplossing, stellen zij. Suriname is gezegend met zijn grote oppervlaktes aan bos. En hoewel Suriname slechts een kleine rol heeft in het veroorzaken van de globale milieuproblematiek, hebben wij wel met de directe gevolgen te maken. Ook hebben wij onze eigen milieuproblemen zoals de kwaliteit van het bos dat wordt aangetast, chemische vervuiling (o.a. door kwik) in mijnbouwgebieden, overbevissing in steeds meer gebieden, achterhaalde vuilverwerking, verzilting van landbouwgronden en zoetwater door overstromingen en de gevolgen van een veranderend klimaat. Als land hebben wij steeds meer te kampen met door water ondergelopen gebieden, rukwinden en extreme hitte/droogte.De NDP stelt steeds dat de mens centraal moet staan in de ontwikkeling van Suriname, tegelijkertijd is het belangrijk te onderkennen dat wij als mensen onderdeel zijn van het milieu. Vanuit de gedachte dat Suriname, als meest beboste land ter wereld, een voortrekkersrol moet spelen over hoe natuur ten volle te behouden en te waarderen, heeft de NDP in 2016 milieu als vijfde pijler van vernieuwing opgenomen in haar partijbeleid. Naast de reeds bestaande pijlers, te weten: de vernieuwing van de politiek-bestuurlijke orde, de vernieuwing van de sociaalmaatschappelijke orde, de vernieuwing van de educatieve orde en de vernieuwing van de economische orde.Tijdens de regering-Bouterse II is een begin gemaakt om het milieubeleid vorm te geven door een Coördinatie Milieu op het hoogste niveau, binnen het Kabinet van de President, in te stellen, een Milieuraamwet af te kondigen en op de internationale klimaatconferentie COP-23 de ambitie uit te spreken dat Suriname bereid is 93% bosbedekking te behouden mits er financiële compensatiemechanismen hiervoor in werking treden. De NDP gelooft dat diversifiëring van de economie noodzakelijk is. Wij geloven daarnaast dat de natuur in de toekomst ons grootste kapitaal zal blijken te zijn. Onze opdracht vandaag is dus om dit kapitaal veilig te stellen. Met het oog op de ontwikkelingen in de olie-industrie in Suriname en de regio, maar ook vanwege internationale trends waarbij de uitstoters van CO2 steeds meer verantwoordelijk worden gehouden, kijken wij graag uit naar een nationale discussie over de groene toekomst van Suriname, dan wel op het gebied van bosbehoud of op het gebied van investeringen in groene, duurzame industrieën, welke prioriteit moeten hebben om Suriname voorgoed te verlossen van de (economische) afhankelijkheid van de extractieve industrieën. …………


Lees verder