NDP-fractie uit formeel ontevredenheid uit over handeling DNA-voorzitter en regering

GFC NIEUWS- De NDP-fractie heeft formeel middels een brief hun ontevredenheid over de handelingen van de DNA-voorzitter op de laatst gehouden DNA-vergadering van 15 oktober geuit.
In de brief wordt onder meer gewezen op de onafhankelijke taak van het parlement.
Hieronder de brief die ondertekend is door fractieleider Rabin Parmessar.
Refererend naar de openbare vergadering van donderdag 15 oktober 2020, wenst de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) het volgende onder uw aandacht te brengen.
Reeds lang had de NDP-Fractie haar standpunt over de inrichting van de openbare vergaderingen kenbaar gemaakt in een schrijven aan u. In dit schrijven heeft de fractie ettelijke keren gewezen op het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee (DNA), waaraan elk lid, maar in het bijzonder de voorzitter zich dient te houden.
De NDP-Fractie wijst steeds onder meer op de onafhankelijke controlerende taken van DNA, als hoogste orgaan van de Staat, waarbij de soevereine wil van de natie tot uiting dient te komen. In dit licht is het niet raadzaam dat de regering bij normale gang van zaken eerst urenlang een exposé houdt, waarna de leden in de marge een bijdrage kunnen leveren. In urgente en noodgevallen kan dit wel eens toegestaan worden, maar daarvoor dient er eerst goed vooroverleg gevoerd te worden. De voorzitter is gehouden aan het Reglement van orde van DNA!
Tijdens het fractieleidersoverleg heeft de NDP onder meer dit standpunt benadrukt, maar de meerderheid heeft het anders gezien. Uiteindelijk om praktische redenen zijn wij akkoord gegaan om voor deze keer de regering kort aan het woord te laten waarna DNA leden het woord zullen voeren. Ons standpunt hebben wij niet verlaten. We hadden ook afgesproken dat deze vergadering een technische zal zijn, slechts over onderwijs en met name de problemen bij de opening van het nieuw schooljaar in een COVID-situatie. De president zal kort het woord voeren over onderwijs, ongeveer 12 minuten en daarna kort de relevante ministers.
De verbazing onzerzijds was er weer toen we merkten dat de president veel langer sprak en een politiek betoog op na hield om wederom beschuldigingen te uiten naar de vorige regering. De fractieleider heeft u per app zijn misnoegen kenbaar gemaakt. Uw reactie was een verontschuldigende en u vroeg om coulance.
Gaandeweg de vergadering kreeg hij een bericht dat minister Amoksi positief getest was en dat hij, het resultaat niet heeft afgewacht en naar DNA is gekomen. Diverse personen hebben dit op de beeldbuis gezien en waren er bijzonder ontstemd over, vandaar dat enkelen contact met hem opnamen.
In de schorsing welke door de fractieleider was gevraagd, is de informatie met u en de president gedeeld. Wat bleek? U zei niets over dit voorval af te weten. Doch de president wel! Een zeer kwalijke zaak. De president heeft naar zijn zeggen de omgeving waar minister Amoksi zat, laten “ontsmetten” en hem gevraagd het gebouw te verlaten. Hoe heeft dit alles kunnen gebeuren zonder uw medeweten? Moest de president niet direct melding over deze situatie hebben gemaakt ten behoeve van de veiligheid van de aanwezigen?
Ondertussen heeft minister Amoksi een tijdje vertoeft in het gebouw, gezeten pal naast de president en minister Levens. Voorts weten wij niet met wie hij in direct contact is geweest in het gebouw. Indien de fractieleider Parmessar geen bericht had gekregen en gelijk aan de bel had getrokken, zou de vergadering normaal zijn voortgezet. De president heeft de Covid-19-protocollen overtreden, door bewust de informatie te onthouden van het parlement. Dit is onacceptabel.
Wij wensen hierbij te benadrukken dat de fractieleider heel secuur is omgegaan met de informatie door een schorsing te vragen om in een vertrouwelijke sfeer de ontstane situatie te bespreken.
Na de schorsing heeft u de president het woord gegeven, hoewel normaliter het lid dat de schorsing heeft aangevraagd het woord krijgt naar aanleiding van de schorsing. Het is ongehoord dat de fractieleider zelfs op heeft moeten aandringen om het woord te krijgen. De president heeft vervolgens wereldkundig gemaakt dat het om minister Amoksi gaat middels een verklaring die meer vragen opriep dan antwoorden.
De fractieleider heeft naar aanleiding hiervan amper het woord mogen voeren, waarna u hem het woord ontnam, een zeer kwalijke actie van u. U kunt de beelden en de handelingen op nakijken. Hij is slechts zakelijk op deze kwestie ingegaan en probeerde rustig op het onverantwoord gedrag van de minister te wijzen.
De minister heeft nagelaten het resultaat thuis af te wachten en heeft daarmee de gezondheid van velen in gevaar gebracht. Door de fractieleider abrupt het woord te ontnemen, vergeet u de rol, taak, verplichtingen van DNA en van de leden. U hebt wederom niet conform het reglement van orde gehandeld! Een zeer kwalijke houding van u om hem te … ………… (GFC)

Lees verder

Bron: GFC Suriname