Maximaal SRD 10.000 boete bij overtreding COVID-19-maatregelen

Bij het overtreden van de COVID-19-maatregelen die bij presidentieel besluit zijn vastgesteld, kan een boete van maximaal SRD 10.000 worden opgelegd. Het betreft maatregelen en gegeven voorschriften waarin eveneens verboden kunnen worden gesteld ten aanzien van bepaalde gedragingen. De bevoegdheid tot het opleggen van de boete is in handen gelegd van de minister Justitie en Politie.
De Nationale Assemblee (DNA) heeft vrijdag de Wet uitvoering uitzonderingstoestand goedgekeurd. Het eerste wetsproduct van het nieuwe parlement is met algemene 43 stemmen goedgekeurd.
De minister van Justitie en Politie mag voor overtreding van COVID-19-maatregelen, voorschriften en verboden een boete tot ten hoogste het bedrag van SRD 10.000 opleggen. Uiteraard is de bepaling van de hoogte van de op te leggen boete een kwestie van afweging van de aard en de ernst van het overtreden voorschrift, daarbij rekening houdend met de wettelijk toegestane maximale hoogte van de boete.
Voor de eenduidigheid worden door de minister bij beschikking de specifieke boetebedragen betrekking hebbende op de specifieke overtredingen, vastgesteld.
Door de minister van Justitie en Politie worden bij beschikking de ambtenaren of personen aangewezen die namens de minister bevoegd zijn tot de oplegging van de boete. Daarbij is het niet uitgesloten dat eveneens ambtenaren van politie worden aangewezen voor de handhaving van de sanctie.
In verband met efficiëntie en eenduidige toepassing van de boete, zal de minister bij beschikking de bijzonderheden ten aanzien van die toepassing vaststellen. Het betreft in de eerste plaats de vaststelling van de specifieke boetes bij de specifieke overtredingen als richtlijn voor de door de minister aangewezen ambtenaren bij hun optreden. Voorts is het van belang dat voor de toepassing van de boete eveneens speciale eensluidende formulieren worden gehanteerd.
De opgelegde boete alsmede de kosten van invordering daarvan, kunnen bij dwangbevel worden ingevorderd, waarbij de opgelegde boete via de weg van de executoriale titel beslaglegging kan plaatsvinden van vermogensbestanddelen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald