Kijk niet neer op mensen met een beperking

“Kijk niet neer op mensen met een beperking.” Dit is de oproep die Sergio Isselt (32) doet aan mensen die geen lichamelijke of mentale beperking hebben. Zijn leven is vijf jaar geleden significant veranderd. Hij kreeg een ongeluk en zit vanaf dien in een rolstoel.Isselt is werkzoekende, maar blijft niet bij de pakken neerzitten. Zo maakt hij bijouterieën die hij verkoopt via zijn Facebookpagina. Daarnaast verkoopt hij ook chips. Wonen bij de Esther Stichting, maar ook in Suriname, ervaart hij als prettig. In verband met Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, vandaag  3 december, geeft hij in een boodschap aan personen met een beperking mee om niet op te geven, hoe moeilijk het leven ook lijkt.Isselt is niet bekend met het Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Beperking. Hetzelfde geldt voor Johny Jairam (49), tuinman op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Jairam is ook bestuurslid van het Special Olympics Comité in Suriname en heeft via zijn vorige werkgever kennisgemaakt met het Verdrag, maar heeft moeite om zich de artikelen te herinneren.Volgens Sozavo-minister Uraiqit Ramsaran moeten mensen met een beperking meegeteld en meegerekend worden in de samenleving. Zij moeten zelf hun individuele keuzes kunnen maken en zeggenschap hebben over hun eigen leven. Zelf beslissen is een belangrijke voorwaarde om het welzijn van deze kwetsbare doelgroep te verhogen. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid geboden om op een volwaardige manier deel te nemen aan het maatschappelijk leven.De bewindsman benadrukt dat mensen met een beperking ook rechten hebben en dat de toegankelijkheid voor deze doelgroep moet worden vergroot. Het ministerie is daarom bezig de bewustwording onder deze doelgroep te vergroten. Zij worden ook betrokken in het beleid. Voor de minister telt elk individu, inclusief mensen met een beperking. Deze doelgroep kan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de vooruitgang van Suriname. Hoewel mensen met een beperking vaak genoeg worden onderschat, blijkt in de praktijk dat zij ontzettend veel talent hebben en erg ondernemend zijn. Dat brengen zij op hun eigen speciale manier tot uiting.Per 3 december 2017 werkt Sozavo aan bewustwording over de Conventie Inzake de Rechten van Personen met een Beperking. Met de ratificatie van het Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Beperking, heeft Suriname zich eraan gecommitteerd om erop toe te zien dat de rechten van de doelgroep gewaarborgd worden. Dit jaar wordt de aandacht gericht op artikel 8 en artikel 10 uit het Verdrag. Artikel 8 voorziet de Bevordering van bewustwording en artikel 10, Recht op Leven.Voor Sozavo-directeur Melitia Sentelia is het een bezinningsvolle dag, waarop onder meer wordt nagegaan wat het ministerie heeft kunnen doen voor deze doelgroep. Zoals Artikel 8 van de Grondwet aangeeft, hebben mensen met een beperking recht op een gelijkwaardige behandeling, evenals elke andere wereldburger, zo ook Surinamers. “Vanuit het ministerie werken wij aan welvaartsvorming voor de doelgroep. Niet alleen materiële welvaart, maar ook financiële”, stelt Sentelia.Vanuit het ministerie reikt de Stichting Training Jeugdige Gehandicapten er als werkarm om de dienstverlening en de benodigde tools aan te reiken aan de doelgroep. Verder wordt er in de vorm van financiële bijstand de nodige ondersteuning verleend. “Het ministerie van Sozavo is in een transformatie om de doelgroep tools aan te reiken om op basis van gelijkwaardigheid te kunnen deelnemen aan de Surinaamse maatschappij”, zegt onderdirecteur Kategoriaal Maatschappelijk Werk, Felicia Redjosentono. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com