INGEZONDEN: Suriname op een kruispunt

31/08/2020 18:23
 
Leren van het verleden is een keuze en vraagt om moed, eerlijkheid en een kritische kijk op zaken. De realiteit verbloemen of op andere wijze manipuleren, zorgt slechts voor meer maatschappelijke problemen.
De verkiezingen van Suriname zijn voorbij en het volk heeft bepaald wie er de komende vijf jaar invulling mag geven aan de toekomst van het land. Suriname staat nu op een kruispunt. Welke wegen bewandeld zullen worden, hangt af van de prioriteit die positieve ontwikkeling geniet in de ogen van de huidige bestuurders. De vraag is of het volksbelang voorop staat of dat men kiest voor de bekende weg, met nog steeds eigenbaat als eindbestemming.
Een goed functionerend overheidsorgaan laat zich kenmerken door een evenredige en juiste verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Binnen de toewijzing van verantwoordelijkheden is het van cruciaal belang dat de taakverdeling goed aansluit op de expertise en ervaring. Schoenmaker blijf bij je leest.
Een ander kenmerk betreft de verantwoordingsplicht met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden. Transparantie binnen het systeem is noodzakelijk. Hierin is verandering beloofd door de nieuwe regering.
Goed en dienend leiderschap is waar Suriname momenteel baat bij heeft. De oude methode van ‘verdeel en heers’ heeft de effecten meer dan eens geopenbaard, met als resultaat de worsteling van vandaag. Leiderschap vraagt meer dan slechts ‘stoelen bezetten’; het vraagt om een doeltreffende en doelgerichte vervulling van de rol voor daadkrachtige handelingen wanneer er géén zekerheden meer zijn. Het vraagt een adequate wijze van het nemen van het voortouw in chaotische en onduidelijke situaties.
De wijze waarop de rol van leiderschap in Suriname vervuld wordt, is op z’n zachtst gezegd vrij primitief van aard. Dit, terwijl het land blinkt van potentiële, integere en bekwame krachten. Het besturen van een land is geen kinderspel en dient absoluut serieus genomen te worden. Voor de regering is het noodzakelijk het slechte imago van het land te herstellen en het vertrouwen van het volk terug te winnen.
Jonge en capabele burgers worden te weinig toegelaten tot het bestuurlijke apparaat. Een achterban vol jonge gespecialiseerde krachten, die vanuit loyaliteit en vertrouwen de weg hebben opengebroken voor verandering, is niet toereikend genoeg om te kunnen spreken van ontwikkeling. Gelijke kansen dienen in alle gevallen geboden te worden indien er sprake is van goede bekwaamheid en professionalisering dan wel specialisatie.
Suriname heeft nu dringend good governance nodig, zonder aanwezigheid van vriendjespolitiek of nepotisme. Het is algemeen bekend dat Surinaamse politici elkaar de meest lucratieve baantjes toeschuiven. Zo kan men naast de functie van volksvertegenwoordiger één of meerdere functies extra in het bestuur van parastatale bedrijven krijgen. Deze worden verdeeld bij de coalitieonderhandelingen voor een nieuwe regering. Bij de coalitiebesprekingen worden niet eerst het beleid en de toekomst van het land besproken, maar veeleer de verdeling van functies. Er zijn ongeveer vierhonderd bestuursfuncties te verdelen en deze functies leveren gemiddeld, náást het gewone inkomen, tussen de SRD 10.000 en 50.000 per maand op. Dit riekt naar grove zelfverrijking en pure corruptie.
Nepotisme creëert structuren die een negatieve impact op maatschappelijke ontwikkelingen hebben. Corruptieve handelingen, verricht vanuit nepotisme, zullen zich te allen tijde tegen het algehele systeem van het gehanteerde regeerstelsel keren.
De wijze waarop politiek (nog steeds) bedreven wordt, maakt dat kostbare tijd verloren gaat aan de positionering van familie en vrienden, mogelijkerwijs met het oog op eigen winst. In het verlengde daarvan kan geconcludeerd worden dat er van ‘good governance’ weinig tot niets terecht zal komen.
Zoals reeds benoemd, is het uiterst belangrijk kritisch te blijven met betrekking tot plaatsing van gekwalificeerden op diverse posities. Nepotisme wordt in Suriname nog steeds toegepast, ondanks beweringen waarin het tegendeel stelselmatig verdedigd wordt. Zo is vóór en tijdens verkiezingen vaak te zien dat nepotisme streng veroordeeld wordt door politieke partijen. De periode ná de verkiezingen, echter, geeft in de praktijk een compleet ander beeld.
Het wordt tijd dat het Surinaamse volk hier een halt aan toeroept door kritisch(er) te worden. Met baantjesjagerij via politieke partijen, familie en vrienden zou het afgelopen moeten zijn. Een wet die het aantal banen beperkt in alle lagen van het openbaar bestuur verdient prioriteit. Om elke vorm van belangenverstrengeling bij voorbaat uit te sluiten, is het raadzaam gekozen volksvertegenwoordigers géén extra functies te laten vervullen. Het is van belang dat dit onderwerp uitvoerig besproken wordt in het parlement.
Arnold Dwarka en Vishma de Keijzer
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname