IMF: Suriname boekt vooruitgang en werkt aan kritieke structurele maatregelen

“Het afronden van de lopende onderhandelingen over schuldsanering met de officiële en particuliere schuldeisers van Suriname is een cruciale stap in het herstel van de schuldhoudbaarheid van het land. Er is overeenstemming bereikt met de schuldeisers van de Club van Parijs  voor een schuldbehandeling in twee stappen in juni 2022, en de bilaterale overeenkomsten met de meeste schuldeisers van de Club van Parijs zijn afgerond. Op 4 mei 2023 werd een principeakkoord bereikt met obligatiehouders. De autoriteiten onderhandelen actief en te goeder trouw met China en India over een schuldsaneringsovereenkomst. Wat de binnenlandse schuld betreft, heeft de regering de audit van de achterstallige betalingen bij leveranciers afgerond en zich ertoe verbonden deze aan te zuiveren, terwijl het beheer van de overheidsfinanciën wordt versterkt om ophoping van toekomstige betalingsachterstanden te voorkomen. Daarnaast heeft de regering een concreet actieplan opgesteld om de lopende herstructurering van de binnenlandse schuld in 2023 af te ronden.
Er is goede vooruitgang geboekt bij de onderhandelingen over de herstructurering van de schuld aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarbij de financiële positie van de overheid in evenwicht wordt gebracht voor beperkingen en de financiële gezondheid van de CBvS”, aldus het team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onder leiding van Anastasia Guscina. Het team van het IMF voerde van 8 t/m 16 mei een virtuele en persoonlijke missie uit met de Surinaamse autoriteiten om het beleid te bespreken om de tweede herziening van het economisch herstelprogramma van Suriname, ondersteund door de IMF’s uitgebreide fondsfaciliteit.
Het team van het IMF merkte op, dat de overheid werkt aan kritieke structurele maatregelen, waaronder het indienen bij De Nationale Assemblee  van een gewijzigde BTW-wet om de belastinggrondslag te verbreden, het publiekelijk aankondigen van de geplande hervormingen van elektriciteitstarieven en het afronden van de routekaart voor herkapitalisatie en herstructurering van de financiële sector.
“De Centrale Bank is doorgegaan met het implementeren van het nieuwe doelkader voor reservegeld. De grote stijging van de overheidsuitgaven en de structurele kenmerken van het financiële systeem van Suriname, waaronder de ongelijke verdeling van de systeemliquiditeit, hebben het echter moeilijk gemaakt om de monetaire doelstellingen van de Centrale Bank te halen, en de transmissie van de rentetarieven blijft zwak. Om de liquiditeit beter te absorberen en de monetaire transmissie te helpen verbeteren, heeft de CBvS de reserveverplichtingen op deposito’s in lokale valuta verhoogd en richtlijnen gegeven om de kredietgroei op korte termijn te beheersen. De autoriteiten blijven vasthouden aan een vrij zwevende, door de markt bepaalde wisselkoers. De Centrale Bank neemt belangrijke stappen om haar kennis over de financiële positie en activakwaliteit van de commerciële banken te verbeteren en eventuele tekortkomingen aan te pakken, het toezicht te versterken en moderne crisisbeheersingscapaciteiten te ontwikkelen.
“De autoriteiten spannen zich in om het bestuur van de Centrale Bank te versterken en tekortkomingen in het anticorruptie- en AML/CFT-kader aan te pakken. De Centrale Bank werkt aan het wegwerken van de achterstand bij het controleren van jaarrekeningen en het normaliseren van de controlecyclus. Er wordt de laatste hand gelegd aan een herkapitalisatieplan voor de centrale bank, dat een duidelijk doel zal hebben voor het kapitaalniveau en een tijdschema voor voltooiing. De regering is voornemens de implementatie van bestuurshervormingen op het gebied van AML/CFT, corruptiebestrijding en overheidsopdrachten te versnellen.”
The post IMF: Suriname boekt vooruitgang en werkt aan kritieke structurele maatregelen ..