Ied-ul Adha: Somohardjo benadrukt dienstbaarheid

Vandaag vieren moslims over de hele wereld Ied-ul Adha, het offerfeest. In Suriname is deze dag een nationale feestdag. Er is een totale lockdown op deze dag. Er is dispensatie gegeven via moskeeën aan mensen die moeten slachten. Minister Bronto Somohardjo heeft de natie gisteren via de televisie toegesproken.Geachte broeders en zusters, landgenoten,Ik groet u met de groet van de Islam: assalaamu alaikum wa rohmatulloohi wa barokaatuh. Moge de vrede, genade en zegeningen van de Almachtige met u allen zijn. We staan aan de vooravond van de nationale vrije dag in verband met het vreugdevolle Ied-ul Adha feest. Dit feest wordt in nagenoeg alle landen van de wereld gevierd. Hoofdthema’s bij Ied-ul Adha zijn: dankbaarheid tonen aan de Schepper voor Zijn vele gunsten en het gedenken van Abrahams rotsvaste vertrouwen in de Almachtige Schepper.  Ied-ul Adha is daarnaast onderdeel van de hadj oftewel de bedevaart naar Mekka. Helaas is het vanwege de thans heersende Covid-19 pandemie, voor twee opeenvolgende jaren, niet mogelijk geweest voor bedevaartgangers om deze vijfde pilaar van de Islam uit te voeren. Ik spreek de hoop uit dat de bedevaartgangers in de nabije toekomst, wederom in de gelegenheid zullen worden gesteld om de hadj te kunnen verrichten ter vervulling van de vijfde zuil van het geloof.Broeders en zusters, landgenoten,Het past bij deze om de speciale felicitaties van onze president Chandrikapersad Santokhi en first lady alsook de totale regering, over te brengen aan de gehele natie en in het bijzonder aan de moslimgemeenschap. Voor onze moslim broeders en zusters is Ied-ul Adha, ook wel bekend als het Offerfeest, een uiting van gehoorzaamheid en offervaardigheid aan de Almachtige Schepper. Abraham was bereid zijn enige zoon, Ismael, te offeren voor Allah. Toen Abraham op het punt stond zijn zoon uit gehoorzaamheid aan Allah te offeren, werd hij beloond met een ram die hij in de plaats van zijn zoon moest offeren als uiting van de barmhartigheid van Allah voor zijn toewijding.Het voorbeeld van Abraham getuigt van vastberadenheid en volledige toewijding aan de Almachtige en herinnert ons aan het belang van geloof waaruit durf wordt geput om verder te gaan dan men kan zien.Vandaag de dag is het een traditie dat bij het Offerfeest dieren worden geslacht ter nagedachtenis aan de toewijding van Abraham aan Allah waarbij het vlees als volgt wordt verdeeld:- een derde deel voor de armen;- een derde deel voor familieleden en vrienden en- een derde deel voor zij die offeren.Met dit offer ritueel toont de Islam dat ieder genieting van God gedeeld dient te worden onder de mensen ongeacht hun geloofsovertuiging.Broeders en zusters, landgenoten,De moraal van Ied-ul Adha is dan ook terug te vinden in alle religieuze feestdagen: als mens worden we opgedragen om dienstbaar te zijn aan vooral degenen die minder draagkrachtig zijn. We leren hieruit dat liefdadigheid en het helpen van de minderbedeelden ook onderdeel zijn van het geloof. Deze inspanningen van dienstbaarheid geflankeerd door offervaardigheid zullen ons helpen om voort te bouwen aan welvaart en welzijn voor elke Surinamer.Offervaardigheid vloeit voort uit het besef dat we samen succesvol kunnen zijn. Samen leven vereist tolerantie, respect voor de andere en het koesteren van diversiteit. Zoals wij de diversiteit van de Surinaamse gerechten appreciëren. Onbewust is dit ook het resultaat van de religieuze vrijheid, die nodig  is om vrede en onderlinge harmonie te verstevigen.In de islam wordt het Ied-ul Adha feest omschreven als ‘dagen van voedselvoorziening’. Zoals een maaltijd een aangename gelegenheid is om mensen bij elkaar te brengen, zo is dit feest ook een passende gelegenheid om de gemeenschappelijke basis tussen de religiën te erkennen en te vieren. Hierdoor zijn we in staat om bruggen te slaan en verbinding te maken met een ieder, wat uiteindelijk leidt tot de binding van één Surinaams volk.Landgenoten,Deze bijzondere dag inspireert ons om de prijzenswaardige karaktereigenschap van offervaardigheid in het diepste van onze zielen aan te kweken. Zo worden we bewust van de plichten die wij hebben tegenover onze medemens. In het bijzonder mens- en vredelievendheid, goed burgerschap, sociale bewogenheid en dienstbaarheid aan land en volk. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het creëren van een rechtvaardige, harmonieuze en inclusieve samenleving.Offervaardigheid is noodzakelijk in alle facetten van het menselijk leven.Zo is het bereiken van eenheid, broederschap, saamhorigheid en onderlinge solidariteit niet mogelijk zonder offervaardigheid. Eigen standpunten moeten soms opgeofferd worden om het hogere doel te kunnen bereiken: namelijk een natie die in welvaart en welzijn leeft.Broeders en zusters,Het Ied-ul Adha feest levert een wezenlijke bijdrage aan de geestelijke verheffing van onze gemeenschap. Daarnaast is het een manier om te voorzien in de voedselbehoefte … ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com