HPSG miljardendeal nietig!!

14/01/2022 08:07

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.
 

INGEZONDEN –
Al geruime tijd doen geruchten de ronde dat de zogenaamde HPSG-deal in strijd is met Surinaamse wetgeving. Onlangs heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, zijnde één van de ministers die bij de overeenkomsten met HPSG is betrokken, in het openbaar te kennen gegeven dat de overeenkomsten in strijd zijn met bestaande Surinaamse wetgeving. Met voormelde mededeling heeft de minister de juistheid van de geruchten bevestigd.

Eerder is door een lokale advocaat in een artikel al erop
gewezen dat de overeenkomst op meerdere punten getuigt van
juridisch broddelwerk, onder meer de garantie van de staat Suriname
voor eigen verplichtingen. Intussen is door een politieke partij
een strafklacht bij de procureur-generaal ingediend voor mogelijk
handelen in strijd met de Anticorruptiewet alsmede het gewone
strafrecht.

Los van mogelijk strafwaardig gedrag van betrokken ministers en
hun ‘adviseurs’ kan worden worden gesteld dat een overeenkomst in
strijd met de wet, volgens de Surinaamse wetgeving nietig is,
hetgeen betekent dat overeenkomst wordt geacht nooit te hebben
bestaan. De HPSG-deal is het zoveelste financieel schandaal dat het
gevolg is van onbehoorlijk bestuur.

Waarom wordt dit land zo vaak geteisterd door laakbaar cq
onzorgvuldig en roekeloos handelen van gezagsdragers? Te vaak komt
het voor dat ministers en andere figuren die in de publieke sector
werkzaam zijn door onzorgvuldig handelen de staat Suriname, dus de
burgers van het land, aanzienlijke financiële (miljoenen)schade
berokkenen, zonder dat zij voor de schade aansprakelijk worden
gesteld.

Ministers zijn geroepen om het algemeen belang te dienen en
worden daarvoor door de gemeenschap dik betaald (tijdens en na hun
ministerschap). Hun belangrijkste verplichting is de belangen van
land en volk op zorgvuldige en verantwoorde wijze te dienen. Zij
mogen niet vrijuit gaan indien hun aantoonbaar onzorgvuldig
handelen kan worden verweten.

Daartoe kan zonder meer worden gerekend het ondertekenen van een
miljardencontract zonder zich te laten adviseren door terzake
deskundigen in casu financiële en juridische deskundigen. Mensen
die qua kennis en ervaring in staat zijn om de totstandkoming van
contracten waarbij de staat Suriname partij is op de juiste wijze
te begeleiden.

Het is toch te gek voor woorden wanneer nota bene in een
regeringsverklaring wordt gesteld dat men bij de beoordeling van
het contract ervan uit is gegaan dat de overeenkomst wel goed zal
zijn omdat het door de advocaat van de tegenpartij is opgesteld,
althans woorden van gelijke strekking. Weet men niet dat een
advocaat niet tegelijk het belang van beide partijen kan dienen,
sterker nog dat niet eens mag doen.

Ik eindig dit artikel met de stelling dat het eindelijk de
hoogste tijd wordt dat ministers daadwerkelijk financieel
aansprakelijk worden gesteld voor schade die zij de staat Suriname
berokkenen door verwijtbaar onzorgvuldig handelen, ook indien er
geen sprake is van fraude en corruptie. Wie het ambt van
ministerschap aanvaardt, dient de de verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden die daaruit voortvloeien ten volle te
accepteren.

Mr. Willem Siwpersad


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen