Het publieke belang van Hoger Onderwijs

FHR’s visie is, dat door de mogelijkheid te scheppen voor het genot van hoger onderwijs, FHR bijdraagt aan een goed functionerende, ontwikkelde en voorspoedige samenleving. In lijn met deze visie voorziet FHR studenten van hoger onderwijs, volgens internationale standaarden, in een ethische en ambitieuze leeromgeving, met als doel hun vakkundige en professionele competenties te ontwikkelen en hun betrokkenheid bij het algemeen belang te versterken. Hierin komt duidelijk tot uitdrukking dat hoger onderwijs niet alleen individuen ten goede komt, maar ook het algemeen belang. Daarom is het aanbod van hoger onderwijs ook een publieke verantwoordelijkheid.

Goed hoger onderwijsIn dit artikel bepreek ik niet de winstpunten van hoger onderwijs voor individuele studenten. Ik beperk me, met het oog op het algemene belang, tot een opsomming van de functies en voordelen van hoger onderwijs en daarmee samenhangende publieke verantwoordelijkheden. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik denk dat het belang van goed hoger onderwijs voor de samenleving en voor de verwezenlijking van haar aspiraties (ten opzichte van andere doeldomeinen) wordt onderschat. Dit nu aankaarten is opportuun, omdat we aan de vooravond staan van de ontwikkeling en vaststelling van een nieuw nationaal ontwikkelingsbeleid en ik wil bepleiten dat daarin voor hoger onderwijs een belangrijkere plaats wordt ingeruimd dan voorheen.

Algemene taken van hoger onderwijsinstellingenDe instellingen van hoger onderwijs hebben als algemene taak het ontwikkelen en verspreiden van kennis en specifieke taken daarbij zijn:• Het overdragen van vakkundige en professionele kennis en vaardigheden die een versnelde modernisering van de samenleving bevorderen;• Het bijbrengen van ethische normen en bijdragen aan vorming van karakter en moreel besef;• Het helpen bij het bouwen van een sterke Staat en bij het verdiepen van de democratie door het bevorderen van burgerplichten en leiderschap;• Het bijdragen aan een ‘meritocratische samenleving’ door niet alleen talent, maar ook de benutting ervan te waarderen;• Het mensen in staat stellen om meer te genieten van culturele en andere geestelijke verworvenheden.De essentie van hoger onderwijs voor de samenlevingBehalve voordelen voor individuen heeft hoger onderwijs belangrijke economische, sociale en politieke voordelen voor de samenleving zoals:• Hoger onderwijs levert een veelzijdige en kritische bijdrage aan een veelheid van facetten van ontwikkeling. Het is niet alleen op zichzelf een publiek goed, maar een ‘publiek goed van hogere orde’,  want het helpt bij het verwezenlijken van andere publieke goederen;• Het draagt bij aan verbetering van de nationale economie, omdat samenlevingen met een groter aantal hoger opgeleiden dynamischer en meer competitief zijn en hogere niveaus van economische ontwikkeling en productiviteit bereiken. ‘Hoger onderwijs is niet slechts een instrument van ontwikkeling, het is ontwikkeling zelf’ aldus de beroemde Indiase Nobelprijswinnaar Amartya Sen.• Het bevordert sociale verbondenheid door vergroting van het draagvlak van gemeenschappelijke kernwaarden, door vermindering van de sociale afstand tussen etnische en religieuze groepen in de samenleving en door bevordering van ‘inclusion’;• Het is een instrument voor behoud en ontwikkeling van het democratisch systeem door te zorgen voor de vorming van verantwoordelijke politieke leiders en goed geïnformeerde burgers;• Het draagt bij aan versterking van de instituten van de staat en het bestuur vanwege aangeleerde vaardigheden zoals kritisch en creatief denken en problemen oplossen, communiceren en samenwerken en deelname aan empirisch en normatief onderbouwde discussies.Algemeen geldend wettelijk hoger onderwijskaderVanwege het publieke belang van hoger onderwijs zijn publieke autoriteiten verantwoordelijk voor een algemeen geldend wettelijk hoger onderwijs kader. De verantwoordelijkheden die daarin moeten worden belichaamd zijn:• Een kwalificatie raamwerk dat de diploma structuur en de voorwaarden voor afgifte van diploma’s regelt en de uitvoering daarvan onder verantwoordelijkheid van de publieke autoriteiten plaatst;.• Een raamwerk voor borging van kwaliteit zodat er voldoende transparante kwaliteitszorg is.• Gelijke toegang voor alle kandidaten die voor genot van hoger onderwijs kwalificeren• Een garantie dat studenten moeten kunnen afstuderen binnen een redelijke termijn zonder obstakels die gerelateerd zijn aan hun sociale en economisch omstandigheden.Hans Lim A Po ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com