Gemeenschappelijke verklaring Suriname – Nederland

GFC NIEUWS- Deze week is een delegatie van hoge ambtenaren van verschillende Nederlandse ministeries in Suriname.
De afgelopen twee dagen hebben zij intensief en constructief overleg gevoerd met hun Surinaamse counterparts. De resultaten van het overleg zijn gepubliceerd in een gemeenschappelijke verklaring.
Hieronder de verklaring
• Op 3 en 4 november 2020, heeft in Paramaribo, Hoog Ambtelijk Overleg tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden plaatsgevonden.
• Suriname en Nederland kijken terug op een bijzonder vruchtbare uitwisseling die de bilaterale relatie tussen beide landen heeft hernieuwd, versterkt en de basis heeft gevormd voor een verbreding en verdieping van de samenwerking.
• Het bezoek van de Nederlandse delegatie aan Suriname kan daarom gekarakteriseerd worden als een significante stap die de wederzijdse intentie tot samenwerking onderstreept en daarbij nieuwe impulsen geeft aan de relatie tussen beide landen.
• Voorafgaand aan deze missie is er reeds op het hoogste niveau, tussen de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi en de Minister-President van Nederland, Z.E. Mark Rutte en op ministerieel niveau overleg geweest tussen beide landen, waarbij het belang van de versterking van de hernieuwde relatie en de bilaterale en multilaterale samenwerking tussen beide landen eveneens is benadrukt.
• Benadrukt wordt dat de intensivering van de hernieuwde relatie en samenwerking tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden zal geschieden op basis van gelijkwaardigheid, zakelijkheid, wederzijds vertrouwen en respect en een constructieve dialoog.
• Vermeldenswaardig is dat in dit kader met de nodige zorgvuldigheid, een zeer efficiënte vertegenwoordiging van verschillende disciplines uit beide landen is samengesteld die o.l.v. Ambassadeur Miriam Mac Intosh, Directeur Geopolitieke Aangelegenheden en Internationale Ontwikkelingssamenwerking en Dhr. Thijs van der Plas, Directeur-Generaal Politieke Zaken, zich de afgelopen twee dagen hebben gebogen over de mogelijkheden voor samenwerking op diverse gebieden.
• De delegaties van de diverse ministeries zijn tijdens de plenaire en breakout sessies uitvoerig ingegaan op de verschillende prioriteitsgebieden van samenwerking tussen beide landen, waaronder politiële- en justitiële samenwerking, economie, landbouw, defensie, volksgezondheid, klimaat, milieu en ruimtelijke ordening evenals samenwerking op het vlak van multilaterale en bilaterale samenwerking.
• Tijdens de Missie werden de volgende afspraken gemaakt tussen de Suriname en Nederland:
Bilaterale en multilaterale samenwerking
• Beide landen hebben afgesproken vóór de viering van 45 jaar onafhankelijkheid van Suriname op 25 november a.s. ambassadeurs in elkaars landen te benoemen.
• Beide partijen committeren zich aan spoedige overeenstemming met betrekking tot besteding van de resterende Verdragsmiddelen, op basis van prioriteiten die Suriname aangeeft.
• De bestaande culturele samenwerking zal worden voortgezet en wordt mogelijk uitgebreid met ondersteuning op het vlak van het conserveren van kunststukken en het opzetten van een kunstmuseum in Suriname. Nederland zal een gesprek met Suriname aangaan over het recent uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur over omgang met koloniale collecties.
• Nederland zal de wens voor visumliberalisering opbrengen bij de Europese Commissie zodra Suriname een nieuw verzoek indient. Ook is er de bereidheid om Suriname te assisteren bij de toegang tot verschillende EU-instellingen en de diverse EU-fondsen, alsmede ondersteuning bij de Surinaamse lobby voor het heropenen van een EU-delegatie in Paramaribo.
• Suriname en Nederland hechten veel waarde aan gezamenlijk optrekken in multilaterale fora, waaronder de VN Mensenrechtenraad.
• Nederland is bereid om Suriname te helpen verkennen hoe aansluiting gevonden kan worden bij internationale initiatieven en fondsen gericht op klimaatrelevante onderwerpen. Suriname kan via aansluiting bij het Nationally Determined Contributions Partnership (NDCP) ondersteuning krijgen van een embedded economic advisor, waar Nederland financiering aan verleent.
• Suriname zal onderzoeken of het kan toetreden tot het Verdrag inzake samenwerking bij de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen over zee en door de lucht in het Caraibisch Gebied (Verdrag van San José) hetgeen bij zal dragen aan de gezamenlijke inspanningen bij anti-drugsoperaties.
• Het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname zijn beiden onderdeel van de Caribische regio en hebben de intentie om de banden tussen Suriname en de Caribische delen van het Koninkrijk te versterken. Suriname en Nederland nemen beiden actief deel aan de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).
Financiën
• Nederland zal Suriname ondersteunen bij opleidingen voor medewerkers van de Belastingdienst en Douane, in combinatie met ondersteuning van de fiscale behandeling van grote ondernemingen, gericht op compliance.
• Ook is Nederland bereid ondersteuning te bieden bij de aanpak van witwassen en corruptie. 3 Deze aanpak komt tot stand in samenwerking tussen de Surinaamse Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Suriname, via een fraudeteam of FIOD lijn.
• Suriname zal een inventarisatie maken van de mogelijke vervolgstappen en behoefte voor ondersteuning bij de organisatie en besturing van de Belastingdienst en Douane. Hierbij wordt onder andere gekeken naar opleidingen. • Op het gebied van begroting en financieel management wordt verder gesproken tussen het Surinaamse Ministerie van Financiën en Planning en onderdelen van het Nederlandse … ………… (GFC)

Lees verder

Bron: GFC Suriname