Eerste afgestudeerde Master of Science opleiding ResearchMethods

Firoz Ishak is op 16 oktober afgestudeerd aan de Master of Science opleiding ResearchMethods van het Institute for Graduate Studies and Research van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zijn specialisatie is Economic Modelling and Research. Hij heeft met succes zijn thesis verdedigd met titel: ‘Decision Making Approach to Determining International Reserves for Suriname’.

In de laatste decennia laten de internationale reserves in Suriname een dalende trend zien met zeer sterke schommelingen. Economische en sociale ontwikkeling van een land, vereisen een stabiele groei van de internationale reserves. Hiermee kunnen voorzieningen voor stijgende importen, wisselkoersinterventies, externe schuldverplichtingen en onverwachte vraag naar buitenlandse valuta worden gedekt.

De thesis van Ishak heeft als doel het ontwikkelen en toepassen van een econometrisch model dat bijdraagt aan meer inzichten in de determinanten van de internationale reserves. Dit model wordt DMIR genoemd. Het model bevat een basis vergelijking dat de econometrische meetkundige effecten specificeert van import provisies, wisselkoers interventies, externe schulden en rente ontvangsten. Naast zijn academische bijdrage, kan het model gebruikt worden voor beleidsanalyse, en effectieve beheer van de internationale reserves. 

Het DMIR model, dat is getoetst met kwartaal data van 2011-2020, slaagt erin om 84% van de verloop van de reserves te verklaren, waarbij het restante deel van 16% word gesplitst in deeleffecten die van economische aard zijn en deeleffecten die niet- economisch van aard zijn. De studie constateert dat ondanks de hoge mate van valuta-interventies ter ondersteuning van de SRD in het verleden, de SRD depreciaties niet vermeden konden worden in de latere periodes. Verder bleken de importen ook ‘sticky’ te zijn en daalden ze niet evenredig met de depreciatie, waarbij beiden effecten resulteerden in daling van de internationale reserves.

Tot slot is een beleidsscenario gesimuleerd; dat is gebaseerd op jaarlijks economische groei van 2.5%, vrije importen met een dekkingsnorm van 4 maanden, stabiele wisselkoers en matige toename van externe schuld tot 62% van het BNP voor eind 2024. De simulatie geeft als resultaat aan een forecast van US$ 805 miljoen voor de internationale reserves, wat geacht kan worden als gunstige ontwikkeling. Hoewel het huidige DMIR model is samengevat in een basis relatie, kan het model altijd nog worden uitgebreid met meerdere economische relaties. 

De thesis is beoordeeld door de volgende thesis commissieleden: prof. dr. S. Cohen, drs S. Debipersad MSc, G. Ooft MSc. Firoz Ishak is de eerste afgestudeerde van deze masteropleiding. 

Een elektronisch exemplaar van de thesis is te verkrijgen bij het secretariaat van het instituut. 
Emailadres: igsr@uvs.edu
dr. Rosita Woodly-Sobhie, Opleidingscoördinator Research Methods. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com