EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE

De ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, heeft onlangs in de voorzetting van de strafzaak in het Tweede Kanton met betrekking tot de vermeende malversaties bij de moederbank, de opmerking gemaakt, dat deze zaak een politieke inspanning is van de gewezen minister van Financiën, om zo zaken verborgen te houden. Een enkele functionaris van de Bank heeft volgens hem ervoor gezorgd, dat zij nu hier staan. De raadsman van Van Trikt deed wederom een verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling, doch dit werd afgewezen door de rechter. De ex-governor was zeer geëmotioneerd hierdoor en liet dat duidelijk merken. Hij zei dat de 14 maanden die hij in detentie zit, aanvoelen als 15 jaar. Hij benadrukte dat hij niet heeft gestolen en ook niet heeft verduisterd, er is ook niets verdwenen, want de primaire registratie is aanwezig bij de Centrale Bank. Van Trikt stelde, nooit de intentie te hebben gehad de Bank te benadelen. In maart 2019, vlak na de benoeming van Van Trikt, hebben wij een artikel gepubliceerd waarin wij en de Vereniging van Economisten (VES), Van Trikt hebben gewaarschuwd, en een gewaarschuwd mens telt voor twee, dat wil zeggen dat iemand die vooraf weet wat er fout kan gaan, zich dat terdege moet realiseren
De toen kersverse governor Van Trikt, werd in het artikel erop gewezen, dat er lering getrokken moet worden uit de gebeurtenissen uit het recente verleden. “Als je die film nog een keer gaat herhalen, dan gaan we deze governor er wel voor aanrekenen. We geven direct een waarschuwingsgeluid: kom niet met monetaire financiering op ons’’, aldus de VES-voorzitter. De VES gaf hiermee overduidelijk het signaal, dat er streng gelet zal worden op de handelingen van de nieuwe governor. Van Trikt was zich dan wel bewust van de grote uitdaging die hij aanging, maar hij was niet ready voor wat Hoefdraad voor hem in petto had. Van Trikt was misschien de president van de moederbank, maar Hoefdraad en de an-dere directieleden hadden de touwtjes in handen. Van Trikt dacht dat hij een positief verschil zou maken en wilde niets horen van de commentaren, dat zijn komst de kans groot maakte, dat de moederbank niet meer onafhankelijk kon functioneren.
Keerpunt heeft er telkens op gewezen, dat met de aanstelling van Van Trikt, het politiseren van de Bank een feit zou zijn en dat dit de onafhankelijkheid van de moederbank teniet zou doen. Hierdoor werd al het goede werk van zijn voorgangers stukgeslagen. De VES gaf de nieuwe governor het voordeel van de twijfel, maar gezien de ontwikkelingen, weten we inmiddels allemaal dat er toch is gekozen voor het pad van monetaire financiering. De belofte die Van Trikt gaf op de dag van zijn indiensttreding, blijkt loos te zijn geweest, want hij is gewoon onderdeel geweest van monetaire financiering. Hoewel deze dubieuze handelingen door verschillende mensen zijn ‘goedgekeurd’, wordt zijn naam en reputatie elke keer door het slijk gehaald. Want elke keer wanneer er een verklaring van Faranaaz Alibaks-Hausil oud-directeur Legal, Compliance & International Affairs wordt voorgelegd, weet zij te vertellen dat zaken gedaan zijn in opdracht van Van Trikt of Hoefdraad.  Hausil verschuilt zich steeds weer achter degenen die haar ‘meerderen’ waren. Zij had toegang tot alle e-mails en correspondentie van ex-governor Van Trikt, maar toch verklaart zij, dat zij van heel veel niet op de hoogte was.
The post EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname