EAS geeft duidelijkheid over nieuwe electriciteitstarieven per 1 juni – De Boodschap

Het Staatsbesluit electriciteitstarieven dat per 1 juni aanstaande in werking treedt, is op basis van adviezen van de EBS Tarievencommissie, tot stand gekomen. De Energie Autoriteit Suriname (EAS) benadrukt dat deze nieuwe electriciteitstarieven primair in lijn zijn met de gemaakte IMF-afspraken. Daarna is er consensus bereikt waardoor de nieuwe electriciteitstarieven thans zullen ingaan.
Dit houdt in de eerste plaats in dat er een afbouw van de korting van SRD 260 geldt voor huishoudelijke afnemers over een periode van 6 maanden waardoor de korting voor eenieder naar 0 gaat per eind december van dit jaar. De korting voor de commerciële afnemers van SRD 150 wordt per 1 juni stopgezet. Het verbruggingstarief stopt per 1 juni definitief en is opgenomen in de voorzieningen van de koopkrachtversterking. Zowel het basistarief als het verbruikstarief voor alle categorieen afnemers worden aangepast. Voor het groot verbruik zal het basistarief met 30% worden aangepast. Tot slot zal de minimum rekening voortaan gelijkgesteld zijn aan het basistarief van de betreffende fase aansluiting.

De EAS, die als onafhankelijke autoriteit verantwoordelijk is voor het toezicht op de energiesector, hetbewaken van de sectordoelen, het onderzoeken van tarieven en het toezichthouden op de kwaliteit vande dienstverlening en de prestaties van de elektriciteitssector. Uit die hoofde is zij ook belast metuitvoering van de IMF maatregelen de elektriciteitssector betreffende en heeft zij het proces rond dewijziging en het huidig besluit voor wijziging van de energietarieven nauwgezet gevolgd.
Om de begroting van de overheid in balans te brengen en de druk alsgevolg van subsidies teverminderen is het meer dan ooit noodzakelijk dat de subsidies en verrekeningen voor elektriciteitworden terug gebracht naar een niveau dat dragelijk en beheersbaar is. Hierdoor komt er meer geld vrijvoor de productie, gezondheidszorg, onderwijs en sociale programma’s. Met de wijziging van deenergietarieven is een belangrijke stap hiertoe gemaakt.
De tariefsaanpassingen zijn tevens noodzakelijk voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening enhet garanderen van duurzame ontwikkeling van de sector. De huidige uitdagingen in de energiesectorworden tegelijkertijd structureel aangepakt om de economische groei en ontwikkeling te bevorderen.
De EAS zal, als aansturend orgaan in de energiesector, toezicht blijven houden en reguleren,controleren, onze burgers en alle stakeholders in de sector blijven informeren en gevraagd enongevraagd adviezen blijven geven ten behoeve van de continuïteit in de electriciteitsvoorziening.
In de onderstaande tabellen, worden de overige aanpassingen weergegeven, die onderdeel zijn vanhet gewijzigd Staatsbesluit, dat per 1 juni aanstaande geldt.