‘Dekkingsgraad SRD niet conform Bankwet’

In de jaarrekening over 2015 van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is de dekkingsgraad niet conform de Bankwet. In artikel 19 lid 1 van de Bankwet, staat dat het gezamenlijk bedrag aan bankbiljetten in omloop, creditsaldi in rekening-courant en andere van de Centrale Bank van Suriname dadelijk opeisbare vorderingen, voor tenminste 50 procent gedekt moet zijn door een voorraad deviezen en goud. “Per 31 december 2015 bedraagt de dekkingsgraad 24,13 procent en die is hierdoor lager dan de vereiste dekking van 50 procent conform artikel 19 lid 1 van de Bankwet, alsook lager dan het minimumniveau van 35 procent (Bankwet artikel 19 lid 2)”, aldus een onafhankelijke accountant.
Verder zegt de accountant in zijn beoordeling, dat met referte aan artikel 19 lid 2 van de Bankwet, kan deminister van Financiën in buitengewone omstandigheden bij beschikking bepalen om voor bepaalde tijd af te wijken van de dekkingsnorm van 50 procent, maar niet lager dan 35 procent. “Deze ministeriële beschikking wordt uitgevaardigd na verzoek van de President van de Bank na de Raad van Commissarissen gehoord te hebben. In 2015 was er beginnend op 22 september 2015 met een dekkingspercentage van 25,63 procent sprake van aanhoudende lage dekkingsgraad tot eind 2015. Hoewel artikel 19 lid 2 geen tijdsbepaling aangeeft om een verzoek tot afwijking van de dekkingsnorm van 50 procent maar niet lager dan 35 procent te richten aan de minister van Financiën, was er per 31 december 2015 geen verifieerbaar verzoek, noch beschikking voor vaststelling van een afwijkende dekkingsgraad, noch een andere door De Nationale Assemblee goedgekeurde maatregel ter voorziening van een dekkingsgraad lager dan de ondergrens van 35 procent’’, zegt de accountant.
Dekkingsgraad naar 38%
In de beoordeling van het jaarverslag, zegt de accountant, dat het eerste bekende formele verzoek om per beschikking de dekkingsgraad naar 38 procent te verlagen, is gedaan op 29 februari 2016 door de in februari 2016 benoemde President van de Bank op basis van een dekkingspercentage van 40,38 procent per 29 januari 2016. Op 29 maart 2016 heeft de toenmalige minister van Financiën, de ‘Beschikking afwijking dekkingspercentage 2016’ kenmerk La. F. no 1702 uitgevaardigd, waarin tot een afwijkend dekkingspercentage van 38 procent is besloten voor de periode van acht maanden terugwerkend naar 29 januari 2016. “Artikel 19 lid 4 bepaalt dat binnen twee maanden na de inwerkingtreding van de in artikel 19 lid 2 getroffen maatregel, een ontwerpwet ingediend moet worden bij De Nationale Assemblee tot bekrachtiging van de getroffen maatregel. Het niet-indienen van de onderhavige ontwerpwet heeft van rechtswege het vervallen van de bij beschikking getroffen maatregel tot gevolg op de dag volgend na het verstrijken van de indieningstermijn. De indiening van de ontwerpwet inzake de getroffen maatregel tot verlaging van de dekkingsgraad, is niet controleerbaar. Vanaf 22 september 2015 is er sprake van een dekkingsgraad lager dan 50 procent waarbij niet is voldaan aan de bepalingen in artikel 19”, concludeert de accountant.
The post ‘Dekkingsgraad SRD niet conform Bankwet’ appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname