De vernieuwing bij de Surinaamse Politie Bond

De hervorming tot een modelvakbond bij de Surinaamse Politiebond (SPB) heeft zijn intrede gedaan in 2016 met de vorming van de Vernieuwingsbeweging (VNB). In de politievakbond heeft decennialang de gedachte overheerst dat de disciplinaire verhouding bepalend is voor de manier waarop bondszaken besproken moesten worden. Als gevolg van deze opvatting was het voor kritische ‘jongeren’ praktisch onmogelijk om een klankbord te vinden waar ze hun problemen bespreekbaar konden maken. Deze situatie heeft uiteindelijk ertoe geleid dat het gros der leden het vertrouwen in de vakbond verloor en de vergaderingen niet meer bezocht.Opeenvolgende besturen hebben deze situatie uitgebuit en hebben flink huisgehouden binnen de SPB. Zo werd er gestoeid met bondsgelden, eigendommen van de bond werden verkwanseld, terwijl men de organisatie van de ene in de andere financiële schuld stopte. De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gedegradeerd tot een nietig obstakel waar geen rekening mee hoefde te worden gehouden, en het bestuur werd de facto het hoogste orgaan binnen de bond. Het bestuur nam immers de meest ingrijpende besluiten zonder het oordeel van de ALV te vragen of op te volgen.Als gevolg hiervan werd in 2016 de VNB in het leven geroepen. Toen de gevestigde orde tot het besef kwam dat deze VNB niet te stoppen was, had zij geen andere keus dan deze groep als gelijkwaardige partner te behandelen en de democratie haar herintrede te laten hebben binnen de SPB. De ideologie van de VNB is gebaseerd op het bouwen aan nieuw vertrouwen in de SPB. Dat vertrouwen terugwinnen zal alleen kunnen door de eigen verantwoordelijkheid te nemen en niet te rusten totdat de SPB getransformeerd is tot een volwaardige bond die daadwerkelijk opkomt voor de belangen van haar leden. Er is voor een model gekozen waarbij niet het bondsbestuur en een toevallige voorzitter, maar de bondsleden als belanghebbende centraal staan. De VNB wil laten zien dat het anders en beter kan. De VNB wil het samen doen.

De VNB bestaat uit een groep jonge, kritische, maar vooral rechtschapen en progressief ingestelde politieambtenaren met hart voor niet alleen het politieberoep, maar ook het wel en wee van hun collegae. De VNB gaat voor een strijd tegen de gevestigde orde en verouderde denktrant binnen de SPB, die eigen belang en onwetend houden van de leden hoog in haar banier voert! De VNB schroomt er daarbij niet voor om op onderzoek uit te gaan en misstanden binnen de SPB en het Korps Politie Suriname (KPS) aan de kaak te stellen. Voor de VNB staat het belang van de leden van de SPB op de eerste plaats. Integer handelen is haar devies en de koe bij de hoorns vatten is haar werkwijze.

Waar de belangen van de leden ondergeschikt worden gemaakt aan andere belangen, daar waar er wordt gesold met de vrijheid en veiligheid van de leden, daar zal de VNB zijn om haar stem te laten horen en tot actie over te gaan!
‘De VNB zegt wat zij doet, en doet wat zij zegt’, is dan één van de lijfspreuken! Anderen vertalen het als rebellie of ongedisciplineerd gedrag. De VNB weet dat er in ons geval sprake is van vastberadenheid zonder vrees, doch tactvol optreden. De VNB kent de verantwoordelijkheden die ons beroep met zich meebrengt, maar weet ook onder welke omstandigheden zij die de verantwoordelijkheid op zich nemen, het werk doen en onder welke ellende zij gebukt gaan.

De VNB zoekt geen confrontatie, maar gaat geen enkele strijd voor lotsverbetering uit de weg. Daar waar de werkgever haar plichten verzaakt, zal de VNB als een rots in de branding zijn om de belangen van de werknemer veilig te stellen. Hetzij door dialoog, hetzij door de inzet van legale pressiemiddelen en in het uiterste geval stakingen. Daadwerkelijk opkomen voor de belangen van de leden zal alleen op een radicale wijze kunnen.

Het feit dat de ledenvergaderingen weer beter worden bezocht geeft aan dat het vertrouwen van de leden in de SPB terug is. Ook het feit dat de zaken die beloofd zijn voor 99% gerealiseerd zijn, geeft de leden hoop dat de SPB wederom aandacht heeft voor hun problemen. De VNB als bestuur van de SPB heeft dus gedaan wat zij had gezegd te zullen doen. Echter, we zijn er nog niet waar we moeten zijn. Er is nog veel te doen. Dus… We gaan gewoon door. De VNB moet verder. Gelet op de uitslag van de laatst gehouden verkiezing, is de ideologie bij de leden doorgedrongen. De vernieuwing heeft niet alleen verandering maar ook verbetering gebracht voor de SPB en haar leden.

Revelino R.M. Eijk, LLBSecretaris voor de Vernieuwingsbeweging 2021-2026 (VNB version 2.0) ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com